Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

6 sierpnia 2018

Zgodnie z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Wola Mysłowska udostępniła, w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej!), dostęp do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
zlokalizowany w Woli Mysłowskiej
(na terenie byłego gminnego składowiska odpadów komunalnych)

Administratorem PSZOK-u jest:
Gmina Wola Mysłowska
Referat Gospodarki, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Wola Mysłowska
21-426 Wola Mysłowska 57
tel. (25) 754 25 22 wew. 30
e-mail: [email protected]

PSZOK czynny jest:
od poniedziałku do piątku
od godz. 9.00 do godz. 15.00.

Przyjęcie odpadów następuje po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny odbioru odpadów z pracownikiem Referatu Gospodarki, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wola Mysłowska: tel. (25) 754 25 22 wew. 30.

Mieszkańcy Gminy mogą nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 • papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych drzew i krzewów, urobek z koszenia trawy oraz liście (tzw. odpady zielone),
 • komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • popiół.

UWAGA:
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańcy Pruszkowa mogą dostarczyć jednorazowo do PSZOK nie mniej niż 5 kg odpadów i nie więcej niż 1 m3 miesięcznie odpadów budowlanych pochodzących z remontów prowadzonych przez mieszkańca we własnym zakresie. Odpady wymagające opakowania (np. odpady niebezpieczne w formie płynnej) powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

PSZOK nie przyjmuje:
Odpadów innych niż wymieniono powyżej, materiałów zawierających azbest, papy, odpadów zmieszanych, odpadów w opakowaniach uszkodzonych, powodujących wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania, opon ciężarowych i ciągnikowych, odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej.

Odpady dostarczone przez Mieszkańców Gminy będą przyjmowane nieodpłatnie do PSZOK po okazaniu dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji na odbiór odpadów lub dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów komunalnych i identyfikacji ich rodzaju, natomiast nie ma obowiązku rozładunku przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu – wskazuje jedynie miejsce ich rozładunku.

Informacje o działalności PSZOK można uzyskać w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska (w godz. 8.00 – 16.00):

 • osobiście – pokój nr 9,
 • telefonicznie – nr. telefonu: (25) 754 25 22 wew. 30
 • pocztą elektroniczną – e-mail: [email protected]

Więcej w Regulaminie PSZOK: Regulamin

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki