Regulamin Szlaku Ziemi Łukowskiej

19 listopada 2014

Regulamin korzystania ze Szlaku Ziemi Łukowskiej

1. Turystyka rowerowa uprawiana jest na własną odpowiedzialność i ryzyko rowerzystów.
2. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, Nadleśnictwo Łuków lub zarządcy dróg nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane jakością i stanem technicznym nawierzchni a także nie odpowiadają za bezpieczeństwo turystów oraz za szkody i wypadki spowodowane jakością i stanem technicznym dróg przez które przebiega szlak rowerowy.
3. Jazda rowerem po oznakowanych trasach rowerowych odbywa się zgodnie z kodeksem drogowym, na ogólnych zasadach korzystania z dróg publicznych, zaś zasady pierwszeństwa na tych drogach określają przepisy o ruchu drogowym.
4. Turyści korzystający ze szlaku rowerowego przebiegającego na terenach leśnych winni przestrzegać i dostosowywać się do przepisów :
-ustawy o lasach,
-ochrony przeciwpożarowej,
-ochrony przyrody,
oraz znaków informacyjnych.
5. W każdym przypadku korzystający z tras winien dostosować się do wskazań i poleceń zarządcy terenu, przez który szlak przebiega. W szczególności winien dostosować się czasowych ograniczeń wprowadzonych z przyczyn podanych przez zarządcę.
6. Szlabany ustawione na drogach leśnych nie stanowią zakazu wjazdu dla rowerów, pod warunkiem, że nie są oznaczone dodatkowo tablicami lub znakami zabraniającymi ich przekraczania.
7. Technika, sposób oraz szybkość jazdy musi być dostosowana do warunków panujących na trasie. Korzystający z tras winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni trasy, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów oraz pieszych, itp.
8. Turystykę rowerową można uprawiać jedynie w porze dziennej oraz podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla turysty.
9. Kolory tras nie oznaczają trudności technicznych i kondycyjnych, ani długości tras.
10. Zabrania się śmiecenia i pozostawiania nieczystości w miejscach do tego nie przeznaczonych.
11. W miejscu gdzie szlak rowerowy pokrywa się z turystycznym szlakiem pieszym należy bezwzględnie ustąpić miejsca pieszym.
12. Wszelkiego rodzaju imprezy mogą odbywać się jedynie na mocy odrębnych uzgodnień.
13. Korzystanie z tras rowerowych jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

regulamin_korzystania_ze_szlaku_ziemi_lukowskiej.pdf