Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach programu operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie.11.2 Usługi społeczne

27 lutego 2020

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
działanie.11.2 Usługi społeczne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej zgodnie z art.33 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej BIP Gminy Wola Mysłowska w dniu 03.02.2020 r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, o nr: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 który został ogłoszony ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020, przez Zarząd Województwa Lubelskiego podaję do publicznej wiadomości informacje o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niesamodzielnych i Niepełnosprawnych

Ul. Kminkowa 182 e/2

62-064 Plewiska

 

W wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie tj. do dnia 24.02.2020 r. do godz. 24.00 ofertę złożył jeden podmiot. Wobec spełnienia wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych oraz pozytywnej ocenie koncepcji realizacji zadań w ramach projektu podjęto decyzję o wyborze partnera na realizację projektu.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej