Trwałość projektu

5 kwietnia 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej w ramach Lubelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach utrzymania trwałości  projektu „Wsparcie niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Wola Mysłowska” nr projektu RPLU.11.02.00-06-0070/20 dofinansowanego ze źródeł programu RPOWL na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w postaci: 3 opiekunek osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 50 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w klubie seniora 1 rehabilitant.