Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

20 marca 2019

ZARZĄDZENIE NR 10/2019

Wójta Gminy Wola Mysłowska

z dnia 20 marca 2019r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Wola Mysłowska dotyczących wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw.

 

Na podstawie art.5a ust.1 i art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.)  oraz uchwały Nr IV/18/2019 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 1 marca 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wola Mysłowska (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2019r. poz. 1490) zarządzam, co następuje:

  • 1. 1. Na terenie Gminy Wola Mysłowska postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Wola Mysłowska w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Wola Mysłowska.

2.Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Wola Mysłowska w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w przedłożonym  projekcie uchwały.

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Wola Mysłowska w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Wola Mysłowska będzie wyłożony do wglądu u sołtysów w poszczególnych sołectwach oraz zamieszczony na stronie internetowej www.wolamyslowska.com.pl i  Biuletynie Informacji Publicznej.
  • 2. Konsultacje społeczne o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem wszystkie sołectwa Gminy Wola Mysłowska.
  • 3.1. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez zgłaszanie uwag i opinii na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 26-28  marca 2019r.
  1. Wszelkie uwagi i opinie wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przekazać w w/w terminie na adres: [email protected]
  • 4.1. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie internetowej Gminy Wola Mysłowska oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od zakończenia konsultacji.
  1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
  • 5. Realizację zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Treść uchwały

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki