System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

27 września 2018

Nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowały konieczność reorganizacji funkcjonujących dotychczas gminnych systemów gospodarowania odpadami. Od 1 lipca 2013 r. w gminie Wola Mysłowska funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami, którym – na mocy uchwał Rady Gminy Wola Mysłowska – objęte są nieruchomości zamieszkane oraz nieruchomości niezamieszkane, na których powstają odpady komunalne. W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości z terenu gminy uzyskali możliwość selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów komunalnych: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych i kuchennych ulegających biodegradacji, papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpadów kuchennych. Wszystkie inne odpady, nienależące do wyżej wymienionych frakcji lub nie zebrane w sposób selektywny, traktuje się jako zmieszane odpady komunalne.  Odpady zbierane selektywnie takie jak: szkło i opakowania szklane, papier i tektura, tworzywa sztuczne oraz drobny metal i opakowania z metalu, a także odpady biodegradowalne i zmieszane odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości (bezpośrednio z posesji) w formie zbiórki objazdowej (tzw. wystawek). Pozostałe odpady, takie jak m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, czy odpady wielkogabarytowe, odbierane są z częstotliwością 2 razy w roku w formie zbiórek objazdowych (wystawek) – po uprzednim poinformowaniu mieszkańców o terminie planowanego odbioru. Na terenie gminy funkcjonuje ponadto stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Woli Mysłowskiej. Do PSZOK-u mieszkańcy mogą przekazywać selektywnie zebrane odpady należące do następujących frakcji:
– papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne,
– przeterminowane leki i chemikalia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– zużyte opony,
– odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych drzew i krzewów, urobek z koszenia trawy oraz liście (tzw. odpady zielone),
– komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe,
– popiół.
Odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji zieleni mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, oddawane do PSZOK lub mogą być oddawane w ramach zamówienia dodatkowej płatnej usługi. Popiół powstały ze spalania węgla kamiennego może być gromadzony na posesji celem zagospodarowania, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości – z zastrzeżeniem, iż nie może być on wysypywany na drogi, do cieków wodnych, w miejsca zalesione i inne miejsca nielegalnych wysypisk lub może być oddawany do PSZOK, bądź przekazywany odbiorcy odpadów w ramach zamówienia dodatkowej płatnej usługi. W związku z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, objęci nim właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Wola Mysłowska, uchwałą Nr XII/66/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanowiła o naliczaniu opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości (dla nieruchomości zamieszkanych) lub w oparciu o pojemność i liczbę oddawanych pojemników na odpady (dla nieruchomości niezamieszkanych) oraz określiła wysokość stawek tej opłaty w sposób następujący:

RODZAJ STAWKI WYSOKOŚĆ   STAWKI:
ODPADY
SEGREGOWANE
ODPADY
NIESEGREGOWA
NE
stawka za osobę 7 zł 14 zł
stawka za pojemnik do 120 l 6,00 zł 12,00 zł
stawka za pojemnik od 120 l do 240 l 12,00 zł 24,00 zł
stawka za pojemnik od 240 l do 1100 l 58 zł 116 zł

Dla nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku stawka roczna ryczałtowa wynosi 85 zł od domku letniskowego lub nieruchomości w przypadku selektywnej zbiórki odpadów lub 170 jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest do złożenia właściwemu wójtowi gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do jej aktualizacji w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany skutkującej koniecznością naliczenia nowej opłaty. Złóż Deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne


INFORMACJE O SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY WOLA MYSŁOWSKA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.  U.  z  2018  r.poz. 1454) Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje mieszkańców gminy o:

1) PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WOLA MYSŁOWSKA:

W rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych zadania związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wola Mysłowska realizuje firma:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ADAMOWIE
ul. Cmentarna 93, 21-412 Adamów
tel. (25) 755 31 55

 

2) MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WOLA MYSŁOWSKA, ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wola Mysłowska zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.,
ul. Lubelska 5, 21–300 Radzyń Podlaski

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.
Instalacja
Biała 185b, 21–300 Radzyń Podlaski

 

3) OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM WYMAGANYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:

Według rocznego sprawozdania Wójta Gminy Wola Mysłowska z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Wola Mysłowska osiągnęła następujące poziomy ww. wskaźników:

 

1) Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%]:

Rok

Poziom wymagany

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
14 16 18 20 30 40 50
Poziomy uzyskane
przez Gminę Wola Mysłowska:

65,2

72,6

37,7

48,7

 

2) Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]:

Rok

Poziom wymagany

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
38 40 42 45 50 60 70
Poziomy uzyskane
przez Gminę Wola Mysłowska

0,0

0,0

0,0

100

 

3) Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]:

Rok

Poziom wymagany

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
50 50 45 45 40 40 35
Poziomy uzyskane
przez Gminę Wola Mysłowska

16,70

8,80

9,30

2,64

 

Dowiedź się więcej o powyższych wskaźnikach

 

4) PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Wola Mysłowska w ramach realizacji zadania własnego gminy w zakresie utworzenia, prowadzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zorganizowała i prowadzi:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
zlokalizowany w Woli Mysłowskiej 96
(na terenie byłego gminnego składowiska odpadów komunalnych)

Administratorem PSZOK-u jest:
Gmina Wola Mysłowska
Referat Gospodarki, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Wola Mysłowska
21-426 Wola Mysłowska 57
tel. (25) 754 25 22 wew. 30

 

5) ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 11 WRZEŚNI 2015 ROKU O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ADAMOWIE
ul. Cmentarna 93, 21-412 Adamów

(tylko zbiórki w ramach harmonogramu odbioru odpadów)


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Woli Mysłowskiej
Referat Gospodarki, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Wola Mysłowska
21-426 Wola Mysłowska 57
tel. (25) 754 25 22 wew. 30

Godziny pracy PSZOK:

poniedziałek – piątek: 09.00 -15.00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym!)

 

Ponadto informujemy, iż podmiotem uprawnionym do odbioru nieczystości płynnych z nieruchomości na terenie gminy Wola Mysłowska jest:

EKOLIDER Jarosław Wyglądała
z siedzibą: Lucin 4, 08–400 Garwolin

 

6) ADRESACH PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW:

Firmy odbierające folię i sznurki rolnicze:

 • KORNEX, Korzeniów 90, 08-504 Ułęż, tel. 81-866-76-92
 • AGROPLAST OSTROWSKI, Zeglechów 25, 05-332 Siennica, tel. 505 657 918
 • Green-Land, Łazy 292A, 21-400 Łuków,  tel. 515-901-946 lub 503-105-787
 • EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin, tel. 25 682 76 00.
 • EAST-ECO Daniel Czyżak, Podleśna 42, 21-512 Zalesie, tel. 508-215-926 lub 514-687-876
 • Eko Team Sp z o.o. z siedzibą w Wierzbnie,Wierzbno 97, 07-111 Wierzbno, tel. 534-880-440 lub 789-204-043
 • Jarosław Łęczyński, Kobylany Górne 15, 08-307 Kobylany Górne, tel. 505-296-392 lub 798-232-921
 • VENTUS  Sp. z o.o. , Fabryczna 19, 06-400 Ciechanów, tel. 795-593-284
 • Folplast  Piotr Łęczyck, Pruszyn-Pieńki 21,08-110 Pruszyn-Pieńki, tel. 25 682 76 00.

Firmy odbierające opony rolnicze:

 • P.U.H. EKO-RASPOL, Nidziańska 3, Brzeziny, 26-026 Morawica, tel. 41-311-75-68 lub 601-867-543
 • Grupa RECYKL S.A.  Letnia 3, 63-100 Śrem, tel. 667-955-563
 • Centrum Utylizacji Opon SA. Organizacja Odzysku,  Postępu 14B, 02-676 Warszawa, tel. 22-334-24-03, 22-334-24-04
 • Eko Team Sp z o.o. z siedzibą w Wierzbnie,Wierzbno 97, 07-111 Wierzbno, tel. 534-880-440 lub 789-204-043,

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki