Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

4 lipca 2018

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wola Mysłowska sporządzona jest w celu realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) gminy zobowiązane są do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji swoich możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza niniejsza ma na celu zweryfikowanie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych kierowanych do składowania w celu uzyskania wymogów ustawowych w zakresie gospodarowania odpadami, a także określenia potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Ma ona również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy – w szczególności: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy.
Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2017 r.
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2016 r.
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2015 r.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki