Składanie informacji i deklaracji na podatek rolny

Składanie informacji i deklaracji na podatek rolny

13 października 2016

1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska
Wydział Podatków
pokój nr 6, I piętro
tel. 25 754 25 06 wew. 26
 
Deklarację lub informację należy złożyć w Urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.
 
2. Wymagane dokumenty
-wypełniony druk informacji ws. podatku rolnego (IR-1) (zał. Nr 6 do uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 20.11.2015 r.), w przypadku osób fizycznych,
-wypełniony druk deklaracji (DR-1) na podatek rolny (zał. Nr 5 do uchwały Nr IX/39/15 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 20.11.2015 r.), w przypadku osób prawnych,
-wypełnione załączniki ZR-1/A i ZR-1/B do informacji lub deklaracji o nieruchomościach rolnych oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
Druk IR-1
Druk DR-1
Załącznik: ZR-1/A
Załącznik: ZR-1/B
 
4. Opłaty
Podatek można opłacać:
– na rachunek bankowy Gminy Wola Mysłowska
BS Krzywda O/Wola Mysłowska  18 9203 0002 0030 0012 2000 0010
 
 5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Halina Czajka- podinspektor
 
6. Termin załatwienia sprawy
Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od daty złożenia dokumentów a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy  
 
7. Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska  za pośrednictwem Wójta Gminy Wola Mysłowska w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
8. Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 617)
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa  (tekst jedn.Dz.U. 2015 r.,poz.613 z późn.zm.).
 
9. Informacje dodatkowe
Wpłata podatku dokonywana jest w terminie określonym ustawowo tj:
I  rata     –   do  15  marca
II  rata    –   do  15  maja
III  rata   –   do  15  września
IV rata    –   do  15 listopada;
 
– deklarację należy złożyć do 15 stycznia roku podatkowego,
– jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację należy złożyć w terminie  14 dni od  dnia  zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 
– jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie  innej działalności gospodarczej niż rolnicza lub po zaprzestaniu tej działalności przywrócono na tych  gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, należy skorygować deklarację (w przypadku osób prawnych)
lub informację  – w części dotyczącej podatku rolnego (w przypadku osób fizycznych). Korekty informacji należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
– obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki