Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

24 lipca 2012

Aktualna wersja regulaminu:

Projekt „Mali ludzie-wielka pomoc!”-współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI
dzieci do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie ( oddział integracyjny) utworzonych w związku z realizacją projektu „ Mali ludzie- wielka pomoc!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie:
9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,realizowanym przez gminę Wola Mysłowska, na podstawie zawartej w dniu 2012.07.06 umowy o dofinansowanie nr 878/POKL.09.01.01-06-014/12-00

Projekt „ Mali ludzie-wielka pomoc!” realizowany jest od 16.07.2012r. do 15.07.2014 r.

Rozdział I
Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Do Punktów Przedszkolnych w : Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkałe na terenie gminy Wola Mysłowska
2. Liczba miejsc w poszczególnych Punktach Przedszkolnych:
a) Jarczew – 22
b) Lisikierz- 19
c) Wandów- 20 ( w tym 3 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością)
3. Rekrutacji dokonuje Komisja w składzie: Koordynator projektu, Specjalista ds. rozliczeń finansowych i monitoringu oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej.
4. Karta zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego,oświadczenie o dochodach,oświadczenie uczestnika projektu – stanowiące załącznik do regulaminu, przyjmowane są w Urzędzie Gminy i w Szkołach Podstawowych.
5. Rodzice ( opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć: kartę zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego ( oraz w przypadku Punktu Przedszkolnego w Wandowie- orzeczenie o niepełnosprawności),oświadczenie o dochodach,oświadczenie uczestnika projektu.
6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc w Punktach Przedszkolnych, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:
a) 5- letnie nie objęte wychowaniem przedszkolnym
b) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością ( dot. Punktu Przedszkolnego w Wandowie)
c) dzieci rodziców samotnie je wychowujących
d) dzieci z rodzin o niskim dochodzie
7. W drugiej kolejności:
a) dzieci obojga pracujących rodziców
8. Komisja rekrutacyjna:
pracuje :1/ przy rekrutacji na rok szkolny 2012/2013
• od 25.07 do 15.08. 2012
• do 3 sierpnia składanie kart zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego
• do 10 sierpnia sporządzenie i wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych dzieci
• do 15 sierpnia rozpatrzenie odwołań rodziców dzieci nieprzyjętych
2/rekrutacja na rok szkolny 2013/2014
-do 20 kwietnia składanie kart zgłoszeń dziecka
do Punktu Przedszkolnego
-do 25 kwietnia sporządzenie i wywieszenie list przyjętych i nie przyjętych dzieci
– do 30 kwietnia rozpatrywanie odwołań rodziców dzieci nieprzyjętych
oraz prowadzi dokumentację stosowną do rekrutacji- protokoły.
9. Wyniki rekrutacji dzieci przyjętych i nie przyjętych na kolejny rok szkolny, podaje się zainteresowanym, do wiadomości w wyznaczonych miejscach – na tablicach ogłoszeń w Szkole Podstawowej oraz na stronie internetowej gminy.
10. Rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Wójta Gminy.
11. Wójt Gminy rozpatruje odwołanie rodziców i przekazuje im decyzję dotyczącą odwołania.
12. Tak podjęta decyzja przez Wójta Gminy jest ostateczną decyzją dla zainteresowanych rodziców.

Rozdział II
Zasady ogłoszenia rekrutacji

1. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza Wójt Gminy w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców, podając termin składania przez rodziców kart zgłoszenia dziecka do PP.

Rozdział III
Dokumenty dotyczące rekrutacji
1. Dokumenty składane przez rodziców to:
a) Karta zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego
b) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności/dot. PP Wandowie/
c) Oświadczenie o dochodach
d) Oświadczenie uczestnika projektu „Mali ludzie-wielka pomoc!”-o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

a) Karty zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego
b) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
c) Oświadczenie o dochodach
d) Oświadczenie uczestnika projektu
3. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swego posiedzenia do którego załancza:
a) Listę dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego
b) Listę rezerwową
c) Listę dzieci nieprzyjętych
d) Wykaz wolnych miejsc w poszczególnych Punktach Przedszkolnych

Rozdział IV
Zadania Dyrektorów Szkół Podstawowych

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji rekrutacyjnej:
• Wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji
• Udostępnienie regulaminu rekrutacji
• Wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom, zasad określonych w regulaminie rekrutacyjnym
• Sporządzenie na posiedzeniu komisji wykazu zgłoszonych dzieci
• Uczestnictwo w pracach Komisji rekrutacyjnej
• Wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Punktu Przedszkolnego.

Rozdział V
Przypisy końcowe

1. Liczbę dzieci przyjętych w Punktach Przedszkolnych określa realizowany projekt: „ Mali ludzie- wielka pomoc!”
2. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do Punktu Przedszkolnego decyzją Komisji Rekrutacyjnej w przypadku rezygnacji dziecka ,uczestniczącego w projekcie ,z listy rezerwowej.
3. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie w Szkołach Podstawowych oraz na tablicy ogłoszeń UG i stronie internetowej gminy.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki