Raport o stanie gminy Wola Mysłowska

Raport o stanie gminy Wola Mysłowska

19 sierpnia 2020

Zgodnie z Ustawą o samorządzie, każda gmina, raz do roku, musi opracować Raport o Stanie Gminy. Dokument musi zostać przedstawiony Radzie Gminy.

Raport o stanie gminy Wola Mysłowska za 2019 r. został przygotowany i przedstawiony radnym przez sekretarz Martę Antolik, podczas sesji 14 sierpnia.

Składa się z sześciu rozdziałów. To ogólne podsumowanie pracy wójta gminy, realizacje polityk, strategii, informacje o sołectwach, mieszkańcach, Radzie Gminy, jej komisjach, realizacji funduszu sołeckiego oraz uchwał rady gminy itd.

Prezentując dokument, sekretarz dzieliła się z radnymi swoimi spostrzeżeniami i ciekawostkami.

Wśród nich znalazła się np. liczba mieszkańców gminy na 31 grudnia 2019 r. Składają się na nią 4824 osoby: 2446 mężczyzn i 2378 kobiet.

Ciekawe spostrzeżenia nasuwają się po analizie urodzeń od 2014 do 2019 r.  W 2014 r. odnotowano 46 urodzeń, w 2015 – 45, w 2016 – 56, w 2017 – 59, w 2018 –55, a w 2019 – 62 urodzenia. Oznacza to, że od 2014 r nastąpił wyraźny wzrost urodzeń.

Kolejny podrozdział to gospodarstwa rolne. Gmina Wola Mysłowska jako gmina typowo rolnicza, w 2019 r. miała 1583 gospodarstwa rolne, najwięcej z nich (424), to gospodarstwa jedno i dwuhektarowe.

W 2019 r. na terenie gminy było zarejestrowanych 279 firm, z czego 232 było firmami aktywnymi, najwięcej działało w branży – obróbka mechaniczna elementów metalowych, transport drogowy towarów i prace budowlane wykończeniowe.

Raport zawiera także informacje finansowe. Dochody budżetowe w 2019 r. wyniosły 20 mln 971 tys. 709 zł, w tym dochody majątkowe – 228 tys. 901 zł.

W 2019 r. wydatki zrealizowano w 21 mln 174 tys. 564 zł, w tym wydatki majątkowe –  1 mln 813 372 zł. W 2019 r po raz pierwszy realizowany był fundusz sołecki.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 r. wyniosło 550 tys. zł. Wykonanie dochodów i wydatków a także deficyty, pokazuje tabela. Znajdziemy tam dane dotyczące deficytów, nadwyżek od 2015 r. Analiza sprawozdań wykazuje stabilną sytuację gminy.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki