Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

14 listopada 2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej informuje, że przystąpił do Współpracy Partnerskiej z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 Plus finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W związku z przystąpieniem do w/w Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej rozpoczął wydawanie i przyjmowanie skierowań i oświadczeń na nowy Podprogram 2021 Plus.

Program jest adresowany do mieszkańców Gminy Wola Mysłowska. Aby zostać zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej należy spełnić kryterium dochodowe.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz
1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Aktualne skierowania i oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oświadczeń należy przedłożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie do 31.12.2022 r.

 

Objaśnienie:

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenie za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

– renty,

– emerytury,

– alimenty,

– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

– zasiłki dla bezrobotnych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego,

– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy,

– świadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. 2019 poz. 1622 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki