Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Wola Mysłowska o charakterze pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Wola Mysłowska o charakterze pożytku publicznego

15 lutego 2016

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA
Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)
O G Ł A S Z A
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego
w 2016 roku.

 1. Konkurs ofert dotyczy zadań:
   1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
       a) Prowadzenie sekcji piłki nożnej.
       b) Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.
       c) Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
   2)  Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań  
        wynosi  7 000,00zł.
   3) Okres wykonania zadań – 2016 rok.
   4) W 2015 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania wynosiła 7 000,00zł.
2. Zasady przyznawania dotacji.
    1) Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
        a) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
            i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)
       b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku
            poz. 885 ze zm.)
    2) Uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 20 listopada 2015 roku
        w  sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami   
        pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24
        kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 
    3) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe wskazane w   
        art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
        i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r.,  poz. 1118 z późn. zm.), których statutowa działalność
        obejmuje sport i kulturę fizyczną oraz posiada siedzibę na terenie Gminy Wola   
        Mysłowska.
    4) Oferent może złożyć jedną ofertę.
3. Wymagane dokumenty.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy – dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania       (Dz. U. z 2011r., Nr 6 poz. 25) oraz posiadać następujące załączniki:
1) aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia ) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg
    z  ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go   
    reprezentujących,
2) aktualny statut oferenta,
3) w przypadku wskazania partnera w pkt. V.1 oferty – umowa partnerska lub oświadczenie partnera  
    wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania,
4) oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa i jednostek 
     samorządu terytorialnego oraz o nie prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w stosunku
     do oferenta,
5) oświadczenie, że oferent nie jest wykluczony z prawa otrzymywania dotacji ze względu na 
     wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem uprzednio udzielonych dotacji ze środków 
     publicznych.
W przypadku gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:
 a) potwierdzenie formułą „ za zgodność z oryginałem”.
 b) datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 c) podpis co najmniej jednej uprawnionej osoby zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną  
    funkcją)
Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić pismem komputerowym.
W przypadku wystąpienia błędów formalnych oferent zostanie wezwany w celu ich usunięcia. Uzupełnienie braków realnych, musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji
o błędach.
Nie spełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
Każda oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs organizacje pozarządowe – sport” oraz z pieczątką lub wpisem nazwy oferenta. Brak tych zapisów spowoduje odrzucenie oferty na wstępie.
4. Oferty będą rozpatrzone przez komisję konkursową w trybie wskazanym w § 10 Programu  
    współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
   w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok.
5. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:
    1) spełnienie wymogów formalnych – kompletność oferty,
    2) merytoryczną wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,
    3) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
    4) przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego  
        zadania,
    5) dotychczasową współpracę z samorządem,
    6) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
6. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu 
    Gminy Wola Mysłowska) w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska 21-426 Wola Mysłowska
    do dnia 10 marca 2016 r. do godz. 1600.
 7. Otwarcie ofert i posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 11 marca 2016 r.
     o godz. 11˚˚ w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska – sala konferencyjna
8. Konkurs ma charakter jawny.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola   
     Mysłowska oraz umieszczone na BIP Urzędu Gminy (http://wolamyslowska.asi.pl).
10. Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wola Mysłowska
      ( http://wolamyslowska.asi.pl), na stronie internetowej gminy www.wolamyslowska.com.pl oraz   
      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Mysłowska.
11. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25)754-25-22 w. 22 lub w pokoju   
       nr 11 Urzędu Gminy.

Wola Mysłowska 15 luty 2016 r.

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)

O G Ł A S Z A

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

w 2016 roku.

 1. Konkurs ofert dotyczy zadań:

   1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:

       a) Prowadzenie sekcji piłki nożnej.

       b) Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.

       c) Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

   2)  Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań  

        wynosi  7 000,00zł.

   3) Okres wykonania zadań – 2016 rok.

   4) W 2015 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania wynosiła 7 000,00zł.

2. Zasady przyznawania dotacji.

    1) Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

        a) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
            i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)

       b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku
            poz. 885 ze zm.)

    2) Uchwały Nr IX/40/2015 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 20 listopada 2015 roku
        w  sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami   

        pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24

        kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 

    3) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe wskazane w    

        art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
        i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r.,  poz. 1118 z późn. zm.), których statutowa działalność

        obejmuje sport i kulturę fizyczną oraz posiada siedzibę na terenie Gminy Wola    

        Mysłowska.

    4) Oferent może złożyć jedną ofertę.

3. Wymagane dokumenty.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy – dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania       (Dz. U. z 2011r., Nr 6 poz. 25) oraz posiadać następujące załączniki:

1) aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia ) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg
    z  ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go    

    reprezentujących,

2) aktualny statut oferenta,

3) w przypadku wskazania partnera w pkt. V.1 oferty – umowa partnerska lub oświadczenie partnera   

    wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania,

4) oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa i jednostek  

     samorządu terytorialnego oraz o nie prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w stosunku
     do oferenta,

5) oświadczenie, że oferent nie jest wykluczony z prawa otrzymywania dotacji ze względu na  

     wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem uprzednio udzielonych dotacji ze środków  

     publicznych.

W przypadku gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:

 a) potwierdzenie formułą „ za zgodność z oryginałem”.

 b) datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,

 c) podpis co najmniej jednej uprawnionej osoby zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną   

    funkcją)

Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić pismem komputerowym.

W przypadku wystąpienia błędów formalnych oferent zostanie wezwany w celu ich usunięcia. Uzupełnienie braków realnych, musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji
o błędach.

Nie spełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

Każda oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs organizacje pozarządowe – sport” oraz z pieczątką lub wpisem nazwy oferenta. Brak tych zapisów spowoduje odrzucenie oferty na wstępie.

4. Oferty będą rozpatrzone przez komisję konkursową w trybie wskazanym w § 10 Programu   

    współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
   w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok.

5. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

    1) spełnienie wymogów formalnych – kompletność oferty,

    2) merytoryczną wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,

    3) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,

    4) przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego   

        zadania,

    5) dotychczasową współpracę z samorządem,

    6) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

6. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu  

    Gminy Wola Mysłowska) w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska 21-426 Wola Mysłowska

    do dnia 10 marca 2016 r. do godz. 1600.

 7. Otwarcie ofert i posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 11 marca 2016 r.
     o godz. 11˚˚ w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska – sala konferencyjna

8. Konkurs ma charakter jawny.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola    

     Mysłowska oraz umieszczone na BIP Urzędu Gminy (http://wolamyslowska.asi.pl).

10. Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wola Mysłowska

      ( http://wolamyslowska.asi.pl), na stronie internetowej gminy www.wolamyslowska.com.pl oraz    

      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

11. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25)754-25-22 w. 22 lub w pokoju    

       nr 11 Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

Wola Mysłowska 15 luty 2016 r.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki