Najciekawsza Inicjatywa Ziemi Łukowskiej

Najciekawsza Inicjatywa Ziemi Łukowskiej

3 stycznia 2024

Na prośbę mieszkańców Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przedłuża termin zgłaszania inicjatyw do V edycji Konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej” do 09.01.2024 r. do godz. 15:30.

Do konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 21.11.2020 r. – 21.11.2023 r.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich), klubów seniora, sołectw oraz grup nieformalnych mających siedzibę na obszarze LGD „RAZEM”, które w okresie od 21.11.2020 r. do 21.11.2023 r. zrealizowały na terenie LGD „RAZEM” ciekawą inicjatywę lokalną (sfinansowaną z dowolnych środków).

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

a) inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego, infrastruktura turystyczna/rekreacyjna;

b) inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego, tj. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze np.: patriotycznym, edukacyjnym, sportowym lub artystycznym.

 

NAGRODY:

Komisja konkursowa przyzna nagrody oddzielnie w każdej z dwóch kategorii finansowane przez LGD „RAZEM” ze środków PROW 2014-2020:

I miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej (500 zł)

II miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej (300 zł)

III miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna karty podarunkowej (200 zł)

Laureaci otrzymają gadżety promujące Szlak Ziemi Łukowskiej obszaru LGD „RAZEM”.

 

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD „RAZEM” lub za pośrednictwem poczty, lub przesłać skan podpisanego formularza i załączników za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] do dnia 09.01.2024 r. do godz. 15:30.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się do końca stycznia 2024 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Aneks do regulaminu >>>

Regulamin konkursu >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Karta oceny >>>

 

Serdecznie zapraszamy!

Konkurs jest organizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, R, poddziałanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Antolik

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki