Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej

13 października 2016

Wymagane dokumenty:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Wnioski o zwrot części podatku akcyzowego składać można w terminach :

od 1 lutego do 29 lutego wraz fakturami VAT albo ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  do 31 stycznia

od 1 sierpnia do 31 sierpnia wraz fakturami VAT albo ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego  do 31 lipca

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Wola Mysłowska – pokój Nr  6, poniedziałek – piątek  od 8.00 do16.00

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W terminie  30 dni od złożenia wniosku   wystawiana jest decyzja   w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie  UG  w godzinach pracy urzędu lub przesyła pocztą).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie winno zawierać nr decyzji od której wnosi się odwołanie, imię i nazwisko wnoszącego odwołanie wraz z danymi adresowymi oraz   zawierać  zarzuty wobec decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Podatkowy UG Wola Mysłowska – podinspektor, ds. wymiaru podatków i opłat.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia  10 marca 2006r.  o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej   ( Dz. U. z 2006r. Nr 52, poz.  379 z późn. zmianami ).

Uwagi:
Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego , liczny 86 oraz powierzchni ha użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1-30 kwiecień    w przypadku   wniosku  złożonego w lutym
1-31 październik w przypadku   wniosku złożonego w sierpniu
gotówką w kasie urzędu gminy albo na rachunek bankowy podany we wniosku.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki