Zmiany w systemie gospodarki odpadami!

Zmiany w systemie gospodarki odpadami!

8 stycznia 2021

Szanowni Mieszkańcy!

W związku ze znaczącym wzrostem ilości (masy) odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców naszej Gminy, a w szczególności z uwagi na skokowy wzrost masy odpadów zmieszanych (wzrost o 23%!) oraz bioodpadów (wzrost o 100%!) apelujemy do Państwa o zapoznanie się z zasadami segregacji odpadów i rzetelne wywiązywanie się z nałożonego na nas obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Apelujemy również do wszystkich Państwa, którzy posiadają taką możliwość, o zakładanie kompostowników przydomowych i kompostowanie bioodpadów (liście i gałęzie z ogrodów, trawa ze skoszonych trawników, roślinne resztki kuchenne)!
Z analizy danych za rok 2019 wynika, że po raz pierwszy od wprowadzenia w 2013 r. nowych zasad gospodarowania odpadami, ilość odpadów zmieszanych przekroczyła znacząco ilość odpadów zbieranych selektywnie (53,8% w 2019 r., wobec 30,7% w roku 2018!).

W związku z powyższym przypominamy, iż to od właściwej segregacji odpadów oraz kompostowania bioodpadów zależy w znacznym stopniu wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych! Są to jedne z nielicznych składowych tej opłaty, na którą wszyscy mamy wpływ! Ma to szczególne znaczenie wobec wzrostu innych kosztów zagospodarowania odpadów niezależnych od gminy tj.:

– opłata marszałkowska za składowanie odpadów,
– wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów na RIPOK,
– wzrost kosztów ponoszonych przez firmę odbierającą odpady.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi muszą być tak zorganizowane, aby wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców pokrywały koszty ich funkcjonowania (gmina nie może finansować systemu środkami z innych źródeł – np. podatków, nie może też finansować innych wydatków środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). W związku ze znacznym wzrostem kosztów systemu wynikającego z przyczyn opisanych powyżej Rada Gminy Wola Mysłowska zmuszona była podnieść od 01.01.2021 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą nr XVII/98/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 5665) stawki opłat będą wynosić odpowiednio:

  • dla nieruchomości zamieszkałych: 14 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość,
  • dla nieruchomości niezamieszkałych: 6 zł/pojemnik 120 l, 12 zł/pojemnik 240 l i 58 zł/pojemnik 1100 l,
  • dla nieruchomości letniskowych: 85 zł/rok od nieruchomości.

Jednocześnie informujemy Państwa, iż w roku 2021 firmą realizującą odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie. Odbiór odpadów realizowany będzie zgodnie z poniższym harmonogramem odbioru odpadów na rok 2021:

UWAGA! Zmiana terminu zbiórki w listopadzie 2021! Z uwagi na przypadające w drugi czwartek listopada święto narodowe (11.11) zbiórka odpadów zmieszanych realizowana będzie 10.11.2021 r.!

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki