Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

26 listopada 2015

Na podstawie dyspozycji art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, iż postępowanie w sprawie wniosku złożonego w dniu 25.09.2015 r. przez Gminę Wola Mysłowska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczew i Stara Huta gmina Wola Mysłowska; Powiat Łukowski” zostało zakończone.
W związku z tym, wypełniając dyspozycję przywołanego art. 10 §1 kpa informuję, iż przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przysługuje stronom prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Mysłowskiej lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska 57.
Zgodnie z art. 73 §1 kpa informuję ponadto, iż wglądu w zgromadzony materiał dowodowy dotyczący przedmiotowej sprawy można dokonać w Referacie Organizacyjno Społecznym Urzędu Gminy Wola Mysłowska (piętro II, pok. nr 9) w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść zawiadomienia

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki