Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

25 marca 2016

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2016r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej UG odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Wola Mysłowska.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji RG.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od ostatniej Sesji RG.
5. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wola Mysłowska za 2015r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
8. a/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wola Mysłowska na 2016r.
b/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wola Mysłowska na rok 2016”
c/  rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Wola Mysłowska na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki,
d/uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wola Mysłowska na 2016rok,
e/ uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Wola Mysłowska na 2016rok,
f/ zmian w budżecie gminy na 2016r.,
g/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
9 . Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Zakończenie Sesji.

Przed Sesją Rady Gminy o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy celem omówienia spraw zawartych w porządku obrad Sesji.
Proszę o niezawodne przybycie.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki