Wolne miesca pracy w w ramach projektu – Wandów j. angielski

Wolne miesca pracy w w ramach projektu – Wandów j. angielski

7 sierpnia 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa w Wandowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie łącznie do 80 godzin zajęć lekcyjnych (45 minutowych) z języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Wandowie w miesiącach wrzesień 2012r. – czerwiec 2014 r.
Zajęcia będą prowadzone średnio raz w tygodniu w w/w Punkcie Przedszkolnym prowadzonym w ramach projektu ,,Mali ludzie-wielka pomoc!” ,w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania dotyczące Wykonawcy:
wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej, określone w paragrafie 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.).

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:
1. cena (łącznie z kosztami pracownika i pracodawcy) za jedną godzinę zajęć – 100%

Środki, z których będzie finansowane ww. zamówienie pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Ofertę Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej w godzinach od 8.00 – 15.00 oznaczając kopertę znakiem sprawy tj: „Mali ludzie –wielka pomoc!” – j.angielski.
Termin składania ofert upływa z dniem 20.08.2012 r. o godz. 09.00.
Pytania dotyczące zamówienia proszę kierować do:
1. Zofii Mikusek Tel 25 7542522 lub Joanny Anny Pietrzak tel512084736

Szczegóły w załączonym pliku:
Zapytanie_ofertowe

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki