Usuwanie drzew/krzewów

Usuwanie drzew/krzewów

29 stycznia 2019

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody osoby fizyczne planujące wycinkę drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew we właściwym urzędzie gminy. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm posiadają co najmniej:
– 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
– 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
– 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

W ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew przez pracownika Urzędu Gminy lub inne upoważnione osoby. Usunięcie drzew będzie możliwe, jeżeli w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin Gmina nie wniesie sprzeciwu co do ich wycinki. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin – konieczne jest złożenie nowego zgłoszenia. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, z której usunięto drzewo, Gmina nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za jego wycinkę.

Drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego – bez względu na obwód pnia – nie podlegają zgłoszeniu, ani uzyskaniu zezwolenia.

W pozostałych sytuacjach, tj. usunięcie drzew na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nie będących własnością osób fizycznych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Podstawą do pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (stanowiących prywatną własność) jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub decyzja Starosty (albo osoby przez niego upoważnionej) wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Podstawą uprawniającą do wycinki drzewa jest uzyskanie świadectwa legalności pozyskanego drewna oraz jego uprzednie ocechowanie. Cechowanie polega na trwałym umieszczeniu na pozyskanym drewnie znaku graficznego oraz kolejnego numeru sztuki albo numeru stosu drewna – w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje się w miejscu jego pozyskania przez nadzorującego las leśniczego. Przypominamy, iż leśniczy Nadleśnictwa Łuków pełni dyżury w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki