Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030

16 kwietnia 2021
 1. Podstawa prawna.
 2. Przedmiot konsultacji społecznych
 3. Podmiot konsultacji społecznych
 4. Cel konsultacji społecznych
 5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji
 6. Przebieg i podsumowanie konsultacji społecznych

 

 1. Podstawa prawna

Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały Nr XX/117/2021 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.), art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).

 1. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030.

 1. Podmiot konsultacji społecznych

Projekt Strategii Rozwoju Gminy  Wola Mysłowska na lata 2021-2030 podlegał konsultacjom:

1) z mieszkańcami gminy Wola Mysłowska

2) z sąsiednimi gminami i ich związkami – Stanin, Stoczek Łukowski, Krzywda, Kłoczew, Miastków Kościelny (powiat garwoliński), Żelechów (powiat garwoliński)

3) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Wola Mysłowska organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
4) dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 1. Cel konsultacji społecznych

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030 oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu tegoż dokumentu.

 1. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji

Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu strategii była dostępna od dnia 26 lutego 2021 r.:

1) na stronie internetowej gminy Wola Mysłowska http://www.wolamyslowska.com.pl,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wola Mysłowska https://wolamyslowska.bip.lubelskie.pl

Ponadto informacja taka została przekazana radnym oraz sołtysom z terenu gminy Wola Mysłowska.

Konsultacje społeczne ze względu na ograniczenia związane z trwającą pandemią COVID-19 odbyły się w okresie od 26 lutego do 06 kwietnia 2021 r. w następujących formach:

 • pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, które zostały wymienione wyżej w podmiotach konsultacji społecznych w pkt. 2) i 4);
 • pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można było składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii:
 1. a) w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska
 2. b) pocztą na adres Urzędu Gminy, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska
 3. c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej był dostępny w trakcie trwania konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Wola Mysłowska: http://www.wolamyslowska.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wola Mysłowska, natomiast w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

 1. Przebieg i podsumowanie społecznych

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030. W terminie do 06 kwietnia 2021 r. wpłynęły:

 • 2 formularze z uwagami od mieszkańców,
 • pozytywna opinia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z uzasadnieniem uwzględnienia uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji zawiera tabela nr 1. Dokonano również autopoprawek.

 

Tabela 1. Podsumowanie uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych wraz z rozstrzygnięciem.

Lp. Data wpływu Strona w dokumencie Zapis podlegający zmianie Propozycja nowego zapisu Rozstrzygnięcie/stanowisko gminy
1. 03.03.2021 14 Gmina Wola Mysłowska – liczba miejscowości 23 Gmina Wola Mysłowska – liczba miejscowości 21 Skorygowano zapis i uwzględniono w dokumencie
 

 

 

2.

30.03.2021 141 Budowa instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gm. Wola Mysłowska, okres realizacji 2021-2022, nakłady całkowite – 1 759 662,84 Budowa instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gm. Wola Mysłowska, okres realizacji 2021-2030, Nakłady całkowite – 5 759 662,84, w tym

w latach następnych –  4 000 000,00 zł

 

Uznano proponowany zapis za zasadny i podjęto decyzję o uwzględnieniu w dokumencie
 

3.

30.03.2021 141 Brak w planie finansowym przedsięwzięcia Dofinansowanie do wymiany pieców węglowych, okres realizacji 2025-2030, nakłady całkowite 5 000 000,00 zł

 

Uznano proponowany zapis za zasadny i podjęto decyzję o uwzględnieniu w dokumencie
 

4.

30.03.2021 141 Brak w planie finansowym przedsięwzięcia Usuwanie azbestu, okres realizacji 2025-2030, nakłady całkowite – 3 000 000,00 zł

 

Uznano proponowany zapis za zasadny i podjęto decyzję o uwzględnieniu w dokumencie
 

5.

30.03.2021 141 Brak w planie finansowym przedsięwzięcia Usuwanie folii rolniczych , okres realizacji 2025-2030, nakłady całkowite – 1 000 000,00 zł

 

Uznano proponowany zapis za zasadny i podjęto decyzję o uwzględnieniu w dokumencie

 

 


 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki