SPOTKANIE INFORMACYJNE – Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach

SPOTKANIE INFORMACYJNE – Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach

7 lutego 2020

SZANOWNI PAŃSTWO,

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza na
SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE
DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

w ramach działania: 4.2 Produkcja
Energii z OZE w przedsiębiorstwach,

które odbędzie się 11 LUTEGO 2020 r. Po raz kolejny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, lubelscy przedsiębiorcy z
sektora MŚP będą mogli ubiegać się o wsparcie m.in. na:

* Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

* Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej
i trzeciej generacji,

* Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w
pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii
z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do
przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania  energii z OZE
(w ramach budowy i modernizacji sieci),

* Budowę lokalnych, małych
źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i
ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na
duże odległości,

* Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł
ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie
nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie
istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 45 372 600,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 268 630,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z
EFRR:

* zgodnie z programami pomocy publicznej

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

* dla przedsiębiorstw z sektora MŚP   2 500 000,00 PLN
* dla spółek prawa handlowego   3 000 000,00 PLN

Dokumentacja konkursowa do opisanego Działania znajduje się na stronie
internetowej:

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/4-2-produkcja-energii-z-oze-w-przedsiebiorstwach-1/

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE OD

13.01.2020 R. – 28.02.2020 R. DO GODZINY 15:00:00

Zachęcamy do skorzystania z możliwości, jakie daje to Działanie!

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW na spotkanie prowadzona jest poprzez stronę
internetową: https://formularze.rpo.lubelskie.pl/public-app/form/83 [1]

Termin spotkania: 11 LUTEGO (WTOREK)

Miejsce spotkania: LUBLIN, Informacje dotyczące miejsca spotkania,
zostaną przesłane drogą mailową osobom zakwalifikowanym, W PIĄTEK 7
LUTEGO 2020 R.

Godziny spotkania: 10.00-13.00

SPOTKANIE JEST BEZPŁATNE. Liczba miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń. LAWP w Lublinie nie pokrywa kosztów dojazdu na
spotkanie informacyjne. Liczba uczestników ograniczona.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 [2] rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [3] z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE [4] (RODO), informujemy, iż: Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania
Przedsiębiorczości w Lublinie  z siedzibą przy ul. .Wojciechowskiej
9A, 20-704 Lublin, adres e-mail: [email protected], tel. (81) 462 38
00.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie wykorzystane na
potrzeby szkolenia z  zasad ubiegania się o dofinansowanie dla
potencjalnych Beneficjentów w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z
OZE w przedsiębiorstwach.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie LAWP w Lublinie
z siedzibą w Lublinie, to: ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin, adres
e-mail: [email protected], tel. (81) 462 38 88.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do
ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana –
narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym/
umownym/ warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Linki:
——
[1] https://formularze.rpo.lubelskie.pl/public-app/form/83
[2] https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
[3] https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
[4] https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki