Składanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Składanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

13 października 2016

1. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska
Wydział Podatków
pokój nr 6, I piętro
Tel.: 25 754 25 06 wew. 26
 
Deklarację lub informację należy złożyć  w urzędzie właściwym ze względu na miejsce  położenia przedmiotów opodatkowania.
 
2. Wymagane dokumenty
-wypełniony druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) (zał. Nr 2 do uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 20.11.2015 r.), w przypadku osób fizycznych
-wypełniony druk deklaracji (DN-1) na podatek od nieruchomości (zał. Nr 1 do uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 20.11.2015 r.), w przypadku osób prawnych,
-wypełnione załączniki ZN-1/A i ZN-1/B do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – Dane o nieruchomościach, Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości.

3. Wzory wniosków lub formularzy
Druk IN-1
Druk DN-1
Załącznik ZN-1/A
Załącznik ZN-1/B
 
4. Opłaty
Podatek można opłacać
– na rachunek bankowy Gminy Wola Mysłowska
BS. Krzywda O/Wola Mysłowska  18 9203 0002 0030 0012 2000 0010
5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Halina Czajka- Podinspektor

 
6. Termin załatwienia sprawy
Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od daty złożenia dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.
7. Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 , 21-500 Biała Podlaska za pośrednictwem Wójta Gminy Wola Mysłowska w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
8. Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.716),
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa  (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
 
9. Informacje dodatkowe

– deklaracje należy złożyć do dnia 31 stycznia roku podatkowego,
– jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację należy złożyć w terminie 14  dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
– w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania należy odpowiednio skorygować deklarację  w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia,

– informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych osoby fizyczne winny złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości
– jeżeli w trakcie roku podatkowego  zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, należy złożyć informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki