Składanie informacji i deklaracji na podatek leśny

Składanie informacji i deklaracji na podatek leśny

13 października 2016

1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Wola Mysłowska,21-426 Wola Mysłowska
Wydział Podatków
Pokój nr 6, I piętro
Tel. 25 754 25 06 wew. 26
 
2. Wymagane dokumenty
– wypełniony druk informacji ws. podatku leśnego (IL-1) (zał. Nr 10 do uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 20.11.2015 r.),, w przypadku osób fizycznych,
– wypełniony druk deklaracji (DL-1) na podatek leśny (zał. Nr 9 do uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 20.11.2015 r.),, w przypadku osób prawnych,
– wypełnione załączniki ZL-1/A i ZL-1/B do informacji lub deklaracji o nieruchomościach leśnych oraz dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
– Druk IL-1
– Druk DL-1
– Załącznik: ZL-1/A
– Załącznik: ZL-1/B
 
4. Opłaty
Podatek można opłacać:
– na rachunek bankowy Gminy Wola Mysłowska
BS. Krzywda O/Wola Mysłowska  18 9203 0002 0030 0012 2000 0010
 
5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Halina Czajka – podinspektor

6. Termin załatwienia sprawy
Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od daty złożenia dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.

7. Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska za pośrednictwem Wójta Gminy Wola Mysłowska w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym. (Dz. U. z 2016r. poz. 374).
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.Odrynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)

9. Informacje dodatkowe
– deklarację należy złożyć do dnia 15 stycznia roku podatkowego,
– jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia  okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
– należy odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość  opodatkowania  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
– informację w sprawie podatku leśnego osoby fizyczne winny złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki