Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych i uiszczanie podatku

Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych i uiszczanie podatku

13 października 2016

1.    Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska
Wydział Podatków
pokój nr 6, I piętro
Tel.: 25 754 25 06 wew. 26
 
2. Wymagane dokumenty
– wypełniony druk deklaracji na podatek od środków transportowych – DT-1
– wypełniony załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych – DT-1/A
W przypadku składania korekty deklaracji:
– dokumenty uzasadniające okoliczności mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. dowód rejestracyjny pojazdu, dokument nabycia lub zbycia pojazdu, decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu).
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
a) deklaracja DT-1
b) załącznik do deklaracji DT-1/A

4. Opłaty
Podatek jest płatny bez wezwania
– na rachunek bankowy Gminy Wola Mysłowska
BS Krzywda O/ Wola Mysłowska   18 9203 0002 0030 0012 2000 0010

5. Termin załatwienia sprawy
Właściciele środków transportowych podlegających opodatkowaniu są obowiązani :
 
a) składać (bez wezwania) do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków    transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 
b) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
Skorygowanie deklaracji (np. uprzednio błędnie wypełnionej) następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
 
Deklaracje na podatek od środków transportowych składają wszyscy współwłaściciele wpisani do dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 
Niezłożenie deklaracji lub złożenie jej po terminie stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U.  Nr  83, poz. 930, z późn. zm.)  i  zagrożone jest karą grzywny.
 
6. Tryb odwoławczy
brak
 
7. Podstawa prawna
– Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716,);
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r.poz. 617, ze zm.);
 
8. Informacje dodatkowe
 
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
7) autobusy.
 
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek został zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dotyczy to rejestracji stałej), a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego  – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu takiego pojazdu z ruchu. W  przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Uwaga: właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić Wydział Komunikacji w terminie nieprzekraczającym 30 dni o:
 
a) nabyciu lub zbyciu pojazdu;
b) zmianie stanu faktycznego wymagającej  zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 
Podatek od środków transportowych,  jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
a) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, wówczas podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
– w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
– do dnia 15 września danego roku – II rata;
 
b) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 
W przypadku wpłaty podatku po terminie podatnik jest zobowiązany doliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki