Ranking gmin wiejskich w pozyskiwaniu funduszy UE

Ranking gmin wiejskich w pozyskiwaniu funduszy UE

5 grudnia 2013

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w Nr 47 zamieszcza nowy ranking „Kto bierze z unii” opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza oraz dr Julitę Łukomską. Zestawia on wydatki samorządów z całego kraju, finansowane z funduszy unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Nasza gmina zajęła 409 miejsce w rankingu w skali całego kraju i była najlepsza z wszystkich gmin powiatu łukowskiego.

W okresie budżetowania Unii Europejskiej tj. w latach 2007-2013, biedne i małe gminy mogły w końcu sięgnąć po środki zewnętrzne i tym samym zrealizować wiele potrzebnych dla swych mieszkańców inwestycji. 
Gmina Wola Mysłowska w ciągu czterech lat będących przedmiotem badania Wspólnoty pozyskała
do budżetu około 5,5 ml zł środków z UE.

 

Dzięki w/w dofinansowaniu wykonano jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych:

 

1. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji wraz 

z przyłączami w miejscowości Jarczew” (2009-2010)

Koszt całkowity inwestycji: 4 417 828,53 zł.

Dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 – 2 891 128,00 zł.

 

2. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem placu i wykonaniem opaski we wsi Wilczyska” (2009-2010)

Koszt całkowity inwestycji: 567 546,36 zł.

Dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 – 253 842,00 zł.

 

3. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grudź” (2011-2012)

Koszt całkowity inwestycji: 785 388,92 zł.

Dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 – 433 096,00 zł.

4. „Budowa boiska ogólnodostępnego z funkcją rekreacyjną w m. Dwornia” (2011-2012)

Koszt całkowity inwestycji: 407 883,02 zł.

Dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 – 232 585,00 zł.

 

5. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wandów” (2013)

Koszt całkowity inwestycji: 539 500,00 zł.

Dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 – 161 000,00 zł

 

Oprócz zadań inwestycyjnych udało się nam zrealizować wiele ciekawych projektów o charakterze integracyjno-społecznym dla naszych mieszkańców, a mianowicie

1. Program Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, na który Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości: 311 214,42 zł. Środki wydatkowano na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Gminnej Bibliotece Publicznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy pn. „Pomysłowianka”, w której m.in. dzieci uczęszczały na lekcje języka angielskiego, na warsztaty plastyczne, zajęcia taneczne. Można było również skorzystać z porad psychologa, rady prawnego. Zrealizowano usługi opiekuńcze dla osób starszych z terenu gminy, wypoczynek letni dla dzieci oraz festyny rodzinne, kursy kulinarne. (2009-2010).

2. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 7.1.1. 
na realizację zadań związanych z zapewnieniem równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy projekt pn. „Praca największe bogactwo człowieka” (2009-2012)– 315 825,34 zł.

3. Program „Młodzież w działaniu” projekt pn. „Tańczmy razem”, na który Zespół Oświatowy otrzymał pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, zakupiono m.in. antyramy, artykuły biurowe, zabawki i gry edukacyjne, bilety wstępu do Muzeum i teatru, zapłacono za przewóz dzieci autokarem na wycieczki m.in. do Kotłówki, Warszawy, zapłacono również instruktorom 
za przeprowadzenie kursów tanecznych (2009-2010) – 21 819,48 zł

4. Zrealizowano zajęcia z jęz. angielskiego i rytmiki, oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu POKL Podziałanie 9.1.2 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I – III szkół podstawowych w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” (2011-2012) – 101 572,66 zł.

5. Projekt w ramach POKL Podziałanie 9.1.1. pn. „Mali ludzie – wielka pomoc!” – utworzono
3 punkty przedszkolne w pełni wyposażone, do których uczęszcza 61 dzieci. Dzieci otrzymały kompletne materiały oraz uczęszczają na zajęcia z jez. angielskiego oraz rytmiki. Gmina otrzymała dotację w wysokości 774 195,35 zł.

Nadmienić należy, iż Nasza gmina pozyskiwała znaczące środki również z innych różnych źródeł krajowych m.in. z NFOŚ w Warszawie, WFOŚiGW w Lublinie, Wojewody Lubelskiego, ZW OSP RP
w Lublinie, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie (dawny FOGR), Starostwa Powiatowego w Łukowie.
„Pozwoliło to w znacznym stopniu zwiększyć budżet gminy w poprzednich latach
i zrealizować ambitne plany inwestycyjne, wpływające znacząco na podniesienie poziomu życia mieszkańców Naszej gminy
Wszystkie te działania podkreślane były na bieżąco przez dziennikarzy lokalnej prasy,
w formie obszernych artykułów. Otrzymaliśmy listy gratulacyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i Urzędu Wojewody Lubelskiego.
Jednak najbardziej prestiżową nagrodą było otrzymanie w 2013 roku Certyfikatu „EURORENOMA” – Europejski Rejestr Renomowanych, który przyznawany jest jednostkom samorządu terytorialnego za dobre gospodarowanie środkami publicznymi na rzecz szerokich przemian, jakie nastąpiły na terenie gminy w ostatnich latach”.

 

Z poważaniem
Władysław Mika
Wójt Gminy Wola Mysłowska

{gallery aktualnosci/2013-12_ranking_gmin}

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki