Przypomnienie o obowiązku informacji o wyrobach zawierających azbest/PCB

Przypomnienie o obowiązku informacji o wyrobach zawierających azbest/PCB

31 stycznia 2017

Wójt Gminy Wola Mysłowska przypomina o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest/PCB i miejscu ich wykorzystania oraz informacji o wyrobach zawierających azbest/PCB, których wykorzystanie zostało zakończone.

Zgodnie z  art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 672 z późn. zm.) i § 10 pkt. 3 i 4  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc w których  znajdują się wyroby zawierające azbest jest zobowiązany do przedłożenia informacji o wyrobach zawierających azbest odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

W związku z powyższym osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, sporządza informację (według wzoru zawartego w załączniku nr 1) w dwóch egzemplarzach:
1) jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej Wójtowi Gminy Wola Mysłowska,
2) drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku – do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Natomiast przedsiębiorca wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa.
Zgodnie z art. 346 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo burmistrzowi albo wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4 tej ustawy, podlega karze grzywny.

Właściciel, użytkownik lub zarządca obiektu budowlanego, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest jest zobowiązany do przeprowadzenia okresowej ich kontroli w formie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (według wzoru z załącznika nr 2), której jeden egzemplarz przekazuje do nadzoru budowlanego, a drugi przechowuje z dokumentacją miejsca zawierającego azbest.

załącznik 1
załącznik 2

W związku z powyższym osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, sporządza informację
(według wzoru zawartego w załączniku nr 1) w dwóch egzemplarzach:

1) jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej Wójtowi Gminy Wola Mysłowska,

2) drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku – do czasu sporządzenia następnej informacji.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki