Przedsiębiorco! Rewolucja w gospodarce odpadami!

Przedsiębiorco! Rewolucja w gospodarce odpadami!

9 grudnia 2019

Wójt Gminy Wola Mysłowska przypomina o obowiązku uzyskania przez podmioty wytwarzające odpady inne niż odpady komunalne, wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Ministerstwo Środowiska uruchomiło BDO, wraz z którą utworzony został rejestr podmiotów wprowadzających: produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Powyższy rejestr jest prowadzony przez marszałków województw. Podstawą prawną działania rejestru jest ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Obowiązek wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami dotyczy wielu firm produkcyjnych i usługowych. Zgodnie bowiem z art. 50 ww. ustawy wniosek o wpis zobowiązani są złożyć m.in. wytwórcy odpadów, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Według ustawy o odpadach: wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Zatem każdy podmiot, który posiada ewidencję odpadów lub posługuje się kartami przekazania odpadów (karty te tworzą tzw. uproszczoną ewidencję odpadów) podlega obowiązkowemu wpisowi do bazy.
Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów zobowiązane są prowadzić podmioty, które wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie lub wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

Z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zwolniono m.in. podmioty nie zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, czy podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (np. sklepy zbierające zużyte świetlówki, apteki zbierające przeterminowane leki, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach) oraz transportujących wytworzone przez siebie odpady.

Brak dokonania rejestracji w BDO, zgodnie z art. 179 ww. ustawy, podlega karze grzywny lub nawet aresztu. Oprócz tego na firmę prowadzącą działalność w zakresie podlegającym rejestracji bez wymaganego wpisu do bazy może zostać nałożona kara administracyjna od 5 000 zł aż do 1 000 000 zł. (art. 194 ustawy o odpadach). Te same kary dotyczyć będą firm, które dokonają wpisu niezgodnego ze stanem rzeczywistym lub podają przy wpisie nierzetelne informacje. Dotyczyć to będzie np. sytuacji, gdy firma wskazała we wpisie tylko jedną podstawę wpisu (np. wprowadzający sprzęt elektroniczny nie podała natomiast, że wprowadza również produkty w opakowaniach). Kary dotyczyć mogą zarówno podmiotów, które nie zarejestrowały się w BDO jak i tych, które współpracują z niezarejestrowanymi podmiotami (np. dystrybucja produktów w opakowaniach wprowadzonych przez podmiot, który się nie zarejestrował lub przekazanie odpadów podmiotowi, który nie wpisał się do rejestru).

Oto lista przykładowych podmiotów, które są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru BDO:

 • sklepy spożywcze
 • sklepy wielkopowierzchniowe
 • firmy budowlane, remontowe
 • gabinety lekarskie
 • gabinety stomatologiczne
 • gabinety kosmetyczne
 • zakłady fryzjerskie
 • producenci baterii i akumulatorów
 • producenci pojazdów
 • producenci opakowań
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi
 • warsztaty samochodowe
 • warsztaty rzemieślnicze
 • zakłady produkcyjne
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki