Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Wola Mysłowska o charakterze pożytku publicznego

konkurs1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Wola Mysłowska o charakterze pożytku publicznego

15 lutego 2017

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA
Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.)

OGŁASZA Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku.

1. Konkurs ofert dotyczy zadań:
   1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
       a) Prowadzenie sekcji piłki nożnej.
       b) Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.
       c) Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
   2)  Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań wynosi  8 000,00zł.
   3) Okres wykonania zadań – 2017 rok.
   4) W 2016 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania wynosiła 7 000,00zł.

2. Zasady przyznawania dotacji.
    1) Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
       a) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)
       b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)
    2) Uchwały Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 listopada 2016 roku  w  sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
    3) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1817 z późn. zm.), których statutowa działalność obejmuje sport i kulturę fizyczną oraz posiadają siedzibę na terenie Gminy Wola Mysłowska.
    4) Oferent może złożyć jedną ofertę.
3. Wymagane dokumenty.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016  r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) oraz posiadać następujące załączniki:
1) aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia ) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) aktualny statut oferenta,
3) w przypadku wskazania partnera w pkt. V.1 oferty – umowa partnerska lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania,
4) oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz o nie prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w stosunku  do oferenta,
5) oświadczenie, że oferent nie jest wykluczony z prawa otrzymywania dotacji ze względu na wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem uprzednio udzielonych dotacji ze środków publicznych.
W przypadku gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:
 a) potwierdzenie formułą „ za zgodność z oryginałem”.
 b) datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 c) podpis co najmniej jednej uprawnionej osoby zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną  funkcją)

Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić pismem komputerowym.
W przypadku wystąpienia błędów formalnych oferent zostanie wezwany w celu ich usunięcia. Uzupełnienie braków realnych, musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji
o błędach.
Nie spełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
Każda oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs organizacje pozarządowe – sport” oraz z pieczątką lub wpisem nazwy oferenta. Brak tych zapisów spowoduje odrzucenie oferty na wstępie.

4. Oferty będą rozpatrzone przez komisję konkursową w trybie wskazanym w § 10 Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2017 rok.

5. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:
    1) spełnienie wymogów formalnych – kompletność oferty,
    2) merytoryczną wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,
    3) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
    4) przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego   
        zadania,
    5) dotychczasową współpracę z samorządem,
    6) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

6. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wola Mysłowska) w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska 21-426 Wola Mysłowska do dnia 10 marca 2017r. do godz. 16:00.

7. Otwarcie ofert i posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 13 marca 2017 r. o godz. 11˚˚ w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska – sala konferencyjna

8. Konkurs ma charakter jawny.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Mysłowska oraz umieszczone na BIP Urzędu Gminy (http://wolamyslowska.asi.pl).

10. Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wola Mysłowska ( http://wolamyslowska.asi.pl), na stronie internetowej gminy www.wolamyslowska.com.pl oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

11. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25)754-25-22 w. 22 lub w pokoju  nr 11 Urzędu Gminy.

 

Władysław Mika
Wójt Gminy Wola Mysłowska

Wola Mysłowska 15 luty 2017 r.

 

konkurs1 konkurs2 konkurs3

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki