Ogłoszenie – usuwanie drzew i krzewów

Ogłoszenie – usuwanie drzew i krzewów

15 marca 2017

Urząd Gminy Wola Mysłowska, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znoszącą wymóg uzyskania zezwolenia na dokonanie usunięcia drzewa z nieruchomości należącej do osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, informuje, iż zwolnienie z ww. wymogu uzyskania zezwoleń na wycinkę drzew/krzewów nie dotyczy:

1) osób fizycznych, których nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków lub podlega ochronie konserwatorskiej na mocy zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) wycinki drzew i krzewów w lasach;

3) wycinki drzew i krzewów objętych ochroną gatunkową lub objętych dowolną formą ochrony przyrody  (chronionych jako pomnik przyrody, rosnących na terenie rezerwatu przyrody, użytku ekologicznego itp.);

W wyżej wymienionych przypadkach nadal obowiązuje konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu z terenu nieruchomości od właściwego rzeczowo i miejscowo organu!!!

Informujemy także, iż usunięcie drzew/krzewów zasiedlonych przez chronione gatunki zwierząt, roślin bądź grzybów/porostów możliwe jest dopiero po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną!!! Brak takiej zgody skutkuje narażeniem się na odpowiedzialność karną!

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu gminy ds. Ochrony środowiska.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki