Oferta pracy

Oferta pracy

27 kwietnia 2011

Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych.

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) 3-letni staż pracy w administracji,
c) doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów
finansowanych z Unii Europejskiej,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania za przestępstwo umyślne,
f) nieposzlakowana opinia,
g) wykształcenie wyższe
2. Wymagania dodatkowe:
Znajomość obsługi komputera.
3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokumenty poświadczające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (odpis dyplomu, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach itp.)
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
f) pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) dokumenty potwierdzające staż pracy.
h) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 17 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko „Inspektora ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych” w terminie do 29 kwietnia 2011r. do godz. 15,00.
Aplikacje, które nie wpłyną do Urzędu w określonym terminie nie będą rozpatrywane . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wolamyslowska.asi.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska 57.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki