Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

11 kwietnia 2019

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Osinach i Wilczyskach

Jednostkami odpowiedzialnymi za jakość wody w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę są przedsiębiorstwa wodociągowe i władze samorządowe. W przypadku korzystania z wody z ujęć lokalnych odpowiedzialnym jest właściciel tego ujęcia. Jednostki powyższe, a w szczególności organy samorządowe, mają obowiązek informowania mieszkańców o jakości wody na swoim terenie. Zapewnienie mieszkańcom wody odpowiedniej jakości należy do zadań własnych gminy. Właściwy terytorialnie państwowy inspektor sanitarny prowadzi z urzędu nadzór nad producentami wody – wykonuje przy tym kontrole stanu urządzeń wodociągowych i pobiera próbki do badań. W przypadku stwierdzenia obecności w wodzie substancji niepożądanych, na podstawie oceny ryzyka zdrowotnego, wydawana jest decyzja wstrzymująca dostarczanie konsumentom takiej wody lub wyznaczająca okres przejściowy na podjęcie działań zaradczych. Gdy woda spełnia wszystkie wymagania właściwy terenowo państwowy inspektor sanitarny stwierdza przydatność wody do spożycia. Stwierdzenia o przydatności wody są informacjami publicznymi. Podstawową jednostką mającą obowiązek informowania mieszkańców o jakości dostarczanej wody jest właściwy urząd miasta lub gminy. Dla ujęć lokalnych jest to ich właściciel.

1A) Bieżąca ocena jakości wody w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych (ujęcie Wilczyska)

1B) Bieżąca ocena jakości wody w zakresie obecności substancji promieniotwórczych (ujęcie Osiny i Wilczyska)

2) Roczna ocena jakości wody (ujęcie Osiny i Wilczyska)

3) Ocena obszarowa jakości wody za rok 2022 (ujęcie Osiny i Wilczyska)

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki