Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

odpady ulotka

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

17 stycznia 2013

SZANOWNY MIESZKAŃCU!

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W dniu 28 grudnia 2012r Rada Gminy Wola Mysłowska podjęła uchwałę Nr XIX/106/2012 w sprawie wyboru metody opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Przyjęto metodę obliczaną w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość. Ustalono stawkę opłaty w wysokości 8 zł miesięcznie. Ustalono niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 4 zł miesięcznie.

Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w wysokości:

1. za pojemnik o pojemności do 120 l – w wysokości 20 zł
2. za pojemnik o pojemności powyżej 120 l do 240 l – w wysokości 40 zł
3. za pojemnik, o pojemności powyżej 240 l do 1100 l – w wysokości 80 zł
Ustalono niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1. za pojemnik o pojemności do 120 l – w wysokości 10 zł
2. za pojemnik o pojemności powyżej 120 l do 240 l – w wysokości 20 zł
3. za pojemnik o pojemności powyżej 240 l do 1100 l – w wysokości 40 zł

Wyznaczony został punkt selektywnego zbierania odpadów zlokalizowany pod adresem Wola Mysłowska 96 – gminne składowisko odpadów komunalnych czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, do którego wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane selektywnie odpady – papier, tektura, szkło, sprzęt elektroniczny, metal, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlano – remontowe.

Odpady wielkogabarytowe, opony – odbierane będą dwa razy w roku w maju i październiku z każdej miejscowości.

Do dnia 30 kwietnia 2013r każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej jest zobowiązany złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane od właścicieli nieruchomości , uiszcza się miesięcznie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.

Opłata uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Wola Mysłowska lub przelewem na rachunek bankowy Nr 18 9203 0002 0030 0012 2000 0010.

W pierwszy półroczu 2013r Gmina wyłoni w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorcę, który będzie świadczył usługi odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości w każdej ilości pojemników i worków.

1 lipca 2013r zaczyna funkcjonować nowy system.

odpady ulotka

ulotka informacyjna

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki