Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Usługi społeczne i zdrowotne”

Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Usługi społeczne i zdrowotne”

31 stycznia 2020

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, o nr: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20

który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przez Zarząd Województwa Lubelskiego

 

Zgodnie z art.33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57,21-426 Wola Mysłowska/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska,ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne RPO Województwa Lubelskiego

 1. Cel projektu:

 

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych oraz innych form wsparcia objętych przedmiotowym konkursem, dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Wola Mysłowska

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

 • Typy działań przewidziane do realizacji:

 

 1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy,w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.
 2. Wsparcie dla tworzenia/funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej:
  1. środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,
  2. dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.
 3. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego, w tym treningowego  i wspieranego.
 4. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego ,rehabilitacyjnego i wspomagającego.

 

 1. Wymagania wobec partnera:

 

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.

 

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego  i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym  do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WL 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL2014-2020
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).

 

 

 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej
 2. Na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
 3. Od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:

 

 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska, z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 11.2.”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 24.02.2020

Informacje: [email protected]

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki