LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. rozwoju turystyki

LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. rozwoju turystyki

4 marca 2014

Zarząd Lokalnej Grupy Działania

RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

specjalista ds. rozwoju turystyki

wymiar etatu: pełny etat

na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30 czerwca 2015 r.

 

 1. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku turystyka i rekreacja lub zbliżonym;

 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, obsługi Internetu, umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych;

 • prawo jazdy kat. B + własny samochód;

 • inicjatywa i chęć działania!;

 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym;

 • minimum 18 – miesięczne doświadczenie zawodowe.

 1. Wymagania pożądane:

 • wiedza nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Podejścia Leader;

 • znajomość obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– opracowanie planu rozwoju turystyki na obszarze LGD;

– przygotowywanie innych opracowań dotyczących rozwoju turystyki na obszarze LGD;

– aktywizacja mieszkańców obszaru LGD do podejmowania inicjatyw w zakresie tworzenia

bazy turystycznej i obsługi turystów w szczególności na Szlaku Ziemi Łukowskiej;

– współpraca z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi

i organizacjami turystycznymi, ukierunkowana na poszerzenie turystycznego łańcucha

wartości;

– inspirowanie działań zmierzających do rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej

i wypoczynkowej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystanie na ten cel środków

unijnych;

– organizacja seminariów, konferencji i szkoleń o tematyce związanej z turystyką na obszarze

LGD;

– organizacja systemu informacji turystycznej na obszarze LGD;

– uzupełnianie i aktualizacja informacji w Systemie Informacji Przestrzennej oraz stronach

internetowych LGD;

– gromadzenie i udostępnianie materiałów informacyjnych i wydawnictw turystycznych

z zakresu turystyki i rekreacji, a także wydarzeń kulturalnych;

– przygotowywanie wydawnictw z zakresu turystyki i rekreacji na obszarze LGD;

– promocja turystyki, rekreacji i wypoczynku na obszarze LGD w mediach, na targach itp.;

– organizacja badań marketingowych ruchu turystycznego na obszarze LGD, wielkości

i struktury oraz oceny jakości usług turystycznych;

– inicjowanie innowacyjnych form obsługi turystów na obszarze LGD;

– przygotowanie programów i organizacja pobytu grup studyjnych na obszarze LGD.

 1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • życiorys – curriculum vitae

 • kwestionariusz osobowy

 • kserokopia dowodu osobistego

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub pocztą listem poleconym na adres: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko”, w terminie do dnia 25 marca 2014 r..

Dodatkowe informacje: tel. 25 7983194.

Aplikacje, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.lgdrazem.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Lokalnej Grupy Działania, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki