KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

10 listopada 2021

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY WOLA MYSŁOWSKA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wola Mysłowska!

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym każdy właściciel nieruchomości z terenu Gminy Wola Mysłowska powinien złożyć w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska druk zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska oraz u sołtysów Państwa sołectw (w wersji papierowej) lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy w zakładce „Druki do pobrania/Ochrona Środowiska”.

Wypełnione druki należy składać, w terminie do dnia 31.12.2021 r.:

– u sołtysów,
– w kancelarii Urzędu Gminy Wola Mysłowska,
– pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska 57,
– za pomocą skrzynki podawczej ePUAP.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Referatu Gospodarki, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska UG Wola Mysłowska będą prowadzić kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy, a także obowiązek wynikający z art. 5 cytowanej wcześniej ustawy – tj. wymóg podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach, w których ta sieć funkcjonuje.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Zgłoszenie – druk

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki