Konsultacje społeczne do projektu Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne do projektu Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030

26 lutego 2021

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.), art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwałą Nr XX/117/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

Wójt Gminy Wola Mysłowska

zaprasza

mieszkańców Gminy Wola Mysłowska, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Lublinie do zapoznania się z projektem

Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030

Gmina Wola Mysłowska finalizuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030. Kolejnym ich etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które potrwają od 26 lutego do 21 marca br. Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag poprzez dedykowany formularz.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne konsultacje będą miały formę zdalną – drogą e-mail.

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić  do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia i sugestia jest dla nas ważna.

Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone w projekcie można zgłaszać za pomocą załączonego formularza.

Ostateczny dokument trafi do Rady Gminy Wola Mysłowska w celu podjęcia stosownej uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu strategicznego.

Formularz zgłoszenia uwag należy opcjonalnie:

  1. Przesłać na adres: Urząd Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska (decyduje data wpływu formularza do Urzędu),
  2. Złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. Przesłać zeskanowany formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 26 lutego 2021 r. do 21 marca 2021 r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej do wglądu dla zainteresowanych podmiotów dostępny jest w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska.

Załączniki:

Strategia Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2021-2030-Projekt

Formularz zgłaszania uwag

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki