Konkurs ofert

Konkurs ofert

22 lipca 2021

Wójt Gminy Wola Mysłowska

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wola Mysłowska na 2021 rok w ramach następujących zadań w zakresie:

Zadanie nr 1- prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności dla dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

Zadanie nr 2 – Poszerzenie i udoskonalenie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie uniwersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, które biorąc pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój.

 1. Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi: 31 000,00 zł, przy czym na:
  • zadanie nr 1 – 2 000 zł,
  • zadanie nr 2 – 29 000 zł
 2. Podstawa prawna
  Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183), Uchwały Nr XXI/121/2021 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 26 marca 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wola Mysłowska na 2021

III. Zasady składania ofert

 1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska, albo bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, pok. Nr 13 – sekretariat, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
  2. W konkursie ofert wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia
  06 sierpnia 2021 r. do godz. 15:30 na adres wskazany w pkt 1.
  3. Oferty powinny być złożone na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 2
  do Zarządzenia nr 25/2021 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 22 lipca 2021r., w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: Konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wola Mysłowska na 2021 rok.
  4. W jednej opisanej kopercie może znajdować się tylko jedna oferta.
  5. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie realizacji dwóch zadań konkursowych należy składać odrębne oferty wraz z załącznikami na każde zadanie z zachowaniem zasad określonych w ogłoszeniu.
  6. Oferentami nie mogą być osoby fizyczne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740).
  7. Ilekroć w ogłoszeniu wskazuje się liczbę dni, mowa jest o dniach kalendarzowych, a nie roboczych. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego).
  8. W przypadku składania kopii dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji podmiotu, na pierwszej stronie dokumentu, z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, lub na każdej ze stron. Obowiązek ten nie dotyczy wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (https://ems.ms.gov.pl).
  9. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki powinny być podpisywane przez osoby wskazane w pełnomocnictwie.
  10. Zwraca się uwagę na rzetelne zastosowanie się do wytycznych i skompletowanie dokumentacji zgodnie z ogłoszeniem oraz zweryfikowanie poprawności i kompletności składanej dokumentacji.
 2. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

– aktualny statut oferenta lub innego równoważnego dokumentu (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu) w przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności,

– oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.
– oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.
– oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane
z innych źródeł.

-klauzulę informacyjną zgodną z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie ofert, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę.

 1. Oświadczenia wymienione powyżej należy złożyć na załączniku nr 3 do zarządzenia nr 25/2021 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 22 lipca 2021r.

IV Termin realizacji zadań

Termin realizacji zadań od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

V Zasady i warunki przyznawania środków finansowych

 1. W ramach konkursu środki finansowe będą przyznawane wyłącznie na realizację zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu.
  2. Wnioskowana kwota środków finansowych nie może przekraczać wysokości środków określonych w ogłoszeniu na realizacje danego zadania.
  3. Zastrzega się prawo do przyznania mniejszej kwoty środków finansowych niż wskazana w ofercie na realizację zadania w zależności od ilości uzyskanych punktów.
  4. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków finansowych.
  5. W kosztorysie oferty powinny być ujęte wszystkie koszty dotyczące realizacji zadania.
  6. W przypadku, gdy Oferent otrzyma środki finansowe w wysokości niższej niż wnioskowane, Urząd Gminy Wola Mysłowska oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstąpienie od jego realizacji.
  7. Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VI Ocena złożonych ofert

 1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Wola Mysłowska.
 2. Otwarcie ofert i ich ocena formalna, zostanie przeprowadzona w dniu 9 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, w Sali Konferencyjnej

3.Termin wyboru oferty nastąpi z chwilą opublikowania na stronie www.wolamyslowska.com.pl oraz na stronie BIP Gminy Wola Mysłowska informacji o rozstrzygnięciu konkursu, zaś szczegółowe informacje o poszczególnych ofertach udzielane będą w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska lub pod numerem telefonu 025 754-25-22.
4. Komisja przygotowuje rekomendacje ofert i przedstawia do akceptacji Wójtowi Gminy Wola Mysłowska.
5. Decyzja Wójta Gminy Wola Mysłowska stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.
6. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
1. Ocena formalna:
a) Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu.
b) Oferta została złożona na obowiązującym druku.

c) Oferta została złożona na zadanie zgodne z ogłoszeniem konkursowym.
d) Oferta została złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z zadaniami statutowymi oferenta lub przedmiotem jego działalności.
e) Oferta została podpisana przez osoby do tego uprawnione (zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie, umowie lub wypisie z właściwego rejestru).
f) Oferta zawiera wymagane załączniki.
Niespełnienie warunków formalnych (od pkt. a do pkt. d) wyklucza ofertę z postępowania konkursowego.
2. Na etapie oceny formalnej dopuszcza się możliwość składania wyjaśnień i uzupełniania oferty w przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych błędów pisarskich.
3. Ocena merytoryczna:
a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (zasoby kadrowe, zasoby organizacyjne, zasoby rzeczowe).
b) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności z harmonogramem (spójność harmonogramu z opisem, realność budżetu).
c) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania (doświadczenie w realizacji podobnych działań, uzasadniona potrzeba realizacji proponowanych działań wynikająca z diagnozy i wyników ewaluacji, atrakcyjność dla odbiorców).
d) Ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (właściwa realizacja zadania w latach ubiegłych, terminowość rozliczenia otrzymanych środków).

VII Postanowienia końcowe

 1. Wójt Gminy Wola Mysłowska dokonuje ostatecznego wyboru ofert (nie jest to decyzja w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
  2. Od podjęcia przez Wójta Gminy Wola Mysłowska decyzji dotyczącej wyboru ofert podmiotowi składającemu ofertę przysługuje odwołanie. Podmiot składający ofertę może wnieść odwołanie od wyników konkursu ofert do Wójta Gminy Wola Mysłowska za pośrednictwem komisji konkursowej w formie pisemnej, w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu ofert. O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do siedziby Urzędu Gminy Wola Mysłowska
 2. Przewodniczący Komisji przedstawia niezwłocznie Wójtowi Gminy Wola Mysłowska opinię Komisji wraz z dokumentacją konkursową. Wójt Gminy Wola Mysłowska podejmuje decyzję o uwzględnieniu odwołania lub jego oddaleniu.
  4. Podmiot składający ofertę, który wniósł odwołanie, zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia odwołania.
  5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
  (wolamyslowska.bip.lubelskie.pl, zakładka „Ogłoszenia” oraz na tablicy Ogłoszeń w siedzibie ogłaszającego konkurs, niezwłocznie po podjęciu przez Wójta Gminy Wola Mysłowska decyzji dotyczącej ostatecznego wyboru ofert.
  6. Wójt Gminy Wola Mysłowska zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  7. Wszystkie złożone w konkursie oferty wraz z załącznikami pozostaną w aktach Urzędu Gminy Wola Mysłowska i bez względu na okoliczności nie będą zwracane podmiotom składającym oferty na żadnym etapie postępowania konkursowego ani po jego zakończeniu.
  8. Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, pok. Nr 11 lub pod numerem tel. 025 754-25-22

 

Dokumenty do pobrania znajdują się pod linkiem: https://wolamyslowska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=1660597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki