Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarczewie

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarczewie

3 lipca 2023

Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1449 ze zm.), w szczególności która:

1) posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

2)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

3)  ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5)  przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał:

 1. a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. b) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

6)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8)  nie była prawomocnie ukarana  karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r. poz. 2215 oraz z 2021r.poz.4), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w ustawie 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

11)  nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289);

12)  w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672).

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz

2)  spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 3-12.

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)  posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)  spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 3, 6, 7, 9, 11 i 12.

 1. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowe lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 1. a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
 2. b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 1. a) imię (imiona) i nazwisko,
 2. b) datę i miejsce urodzenia,
 3. c) obywatelstwo,
 4. d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021r, poz. 672) – w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 289);

11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) o której mowa w art.276 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 roku, poz. 478 i 619) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie” w terminie do dnia 21 lipca 2023 r. do godziny 15.30 bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Wola Mysłowska (pokój nr 13) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Woli Mysłowskiej, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska.
 2. Za termin złożenie dokumentów drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Wola Mysłowska.
 3. Oferty złożone po określonym do przyjmowania terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wola Mysłowska.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów.

9.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki