Komunikat nr 5/2020 Wójta Gminy Wola Mysłowska

Komunikat nr 5/2020 Wójta Gminy Wola Mysłowska

14 kwietnia 2020

Komunikat nr 5/2020
Wójta  Gminy Wola Mysłowska
z dnia 14 kwietnia 2020 roku

Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 673),

w okresie od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania:
nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części,
maski albo maseczki, ust i nosa:

 1) w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych,
którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,

2)   w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach,

b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług (w tym usług pocztowych i telekomunikacyjnych), turystyki, sportu, w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym (za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny),

c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568).

Obowiązku powyższego nie stosuje się w przypadku:

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do lat 4;
2) dziecka do ukończenia 4-go roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności – okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający ich styczność;
6) duchownego sprawującego kult religijny, podczas jego sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wola Mysłowska rekomenduje wszystkim mieszkańcom Gminy bezwzględne przestrzeganie zasad kwarantanny i izolacji polegających na nieopuszczaniu domów poza sytuacjami niezbędnymi do życia. W przypadku konieczności opuszczenia mieszkania należy w miejscach, o których mowa powyżej, przestrzegać zasady zakrywania ust i nosa. W tym celu należy zaopatrzyć się w odpowiednie maseczki ochronne lub wykorzystać posiadaną garderobę (szaliki, chustki, apaszki itp.).

Jednocześnie Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje, iż mieszkańcy, którzy nie są w stanie samodzielnie zaopatrzyć się w ww. akcesoria ochronne mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej celem nieodpłatnego uzyskania masek ochronnych. Maseczki będą przekazywanie tylko w uzasadnionych przypadkach!

Wójt
(-)
mgr Kinga Szerszeń

Komunikat nr 5/2020

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki