Kanalizacja – Apel do Mieszkańców Gminy!

Kanalizacja – Apel do Mieszkańców Gminy!

9 kwietnia 2020

APEL
O PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z KANALIZACJI ZBIORCZEJ
NA TERENIE GMINY WOLA MYSŁOWSKA

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wola Mysłowska!
W związku z coraz liczniejszymi przypadkami odprowadzania do kanalizacji zbiorczej ścieków zawierających substancje niebezpieczne i toksyczne dla złoża biologicznego (tj. ścieki z urządzeń do udoju mleka i płukania instalacji do przechowywania mleka, ścieki z płukania opryskiwaczy rolniczych zawierających pozostałości środków ochrony roślin, czy ścieki zawierające oleje i rozpuszczalniki po myciu samochodów, maszyn i urządzeń) zwracamy się do Was o odpowiedzialność i rozwagę w korzystaniu z naszego wspólnego dobra, jakim jest kanalizacja gminna! Kanalizacja ta ma służyć dobru wspólnemu i budujemy ją ogromnym nakładem finansowym pochodzącym w znacznej części z naszych podatków i opłat! Tymczasem odprowadzanie do kanalizacji gminnej substancji niszczących złoże biologiczne oczyszczalni ścieków w Jarczewie (czyli specjalnie wyselekcjonowanego zespołu  mikroorganizmów odpowiedzialnych za proces oczyszczania ścieków) powoduje coraz częstsze kłopoty w funkcjonowaniu oczyszczalni! Generuje to przede wszystkim konieczność sukcesywnego odtwarzania złoża – co wiąże się z ogromnymi kosztami finansowymi. W skrajnym przypadku może dojść do wstrzymania pracy oczyszczalni – gdyż bez udziału mikroorganizmów ścieki nie mogą być właściwie oczyszczone! Może dojść do sytuacji, w której koniecznym będzie zrzut ścieków nieoczyszczonych wprost do rzeki Wilgi – czego konsekwencje, dla środowiska naturalnego oraz skutki kar finansowych nałożonych na gminę, odczujemy my wszyscy! Jak niebezpieczna jest to sytuacja, i brzemienna w skutki, mogliśmy się przekonać na przykładzie ubiegłorocznej awarii oczyszczalni „Czajka” w Warszawie! Nie dopuśćmy do powtórzenia się podobnej sytuacji u nas!

Dlatego przypominamy:

Kanalizacja sanitarna służy wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych i nie mogą tam trafiać inne ścieki – w tym rolnicze i przemysłowe! Nie można do niej wrzucać także odpadów stałych:

  • odpadków organicznych (takich jak np. kości, obierki, jabłka, warzywa),
  • pozostałości po kosmetykach i artykułów higieny intymnej (np. pałeczki/patyczki kosmetyczne, waciki, bandaże, podpaski, tampony, wkładki higieniczne, ściereczki higieniczne itp.),
  • zużytych mopów, ścierek,
  • elementów zabawek, zakrętek, kapsli, itp.

Do kanalizacji sanitarnej nie można wrzucać również, żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów (nawet rozdrobnionych), drewna, olejów, żywic, lakierów, substancji ropopochodnych, mieszanin cementowych, ścieków po płukaniu opryskiwaczy rolniczych, myciu pojazdów, maszyn i urządzeń itp. Odpady stałe, wrzucone do kanalizacji sanitarnej, powodują uszkodzenia pomp w przepompowniach ścieków, czyli obiektach, które tłoczą ścieki. Natomiast substancje ropopochodne, żrące i toksyczne zabijają mikroorganizmy złoża biologicznego!

Mieszkańcy, którzy wprowadzają do kanalizacji gminnej ww. substancje i odpady, narażają Gminę na dodatkowe koszty utrzymania kanalizacji poprzez konieczność angażowania specjalistycznego sprzętu i środków w celu przywracania jej funkcjonalności, a swoich sąsiadów na zalanie piwnic, czy łazienek w wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej! Konieczność odtwarzania złoża biologicznego oraz usuwania awarii polegających na naprawie pomp lub ich wymianie (w wyniku uszkodzenia) powoduje zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji – co w konsekwencji przekładać się będzie na wzrost ceny (taryfy) za odprowadzenie ścieków!

Dlatego apelujemy do mieszkańców niestosujących się do powyższych wymogów o zaprzestanie działań godzących w naszą wspólną własność i zasadę dobrosąsiedztwa! W przypadku dalszego naruszania zasad, Urząd Gminy Wola Mysłowska zmuszony będzie prowadzić działania kontrolne – a w przypadku stwierdzenia naruszeń – nakładania wysokich kar finansowych!

Mieszkańców, którzy posiadają informacje o naruszaniu zasad korzystania z kanalizacji, prosimy o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy telefonicznie – pod nr telefonu: (25) 754 25 22.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki