Inwestycyjny budżet na 2024 rok

Inwestycyjny budżet na 2024 rok

22 stycznia 2024

Oświata, budowy i remonty dróg, infrastruktura, modernizacja budynków i  placów zabaw, a także prowadzona konsekwentnie i etapami flagowa inwestycja, czyli rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarczewie – pieniądze na takie wydatki zostały zabezpieczone w budżecie na bieżący rok, który Rada Gminy Wola Mysłowska uchwaliła 28 grudnia 2023 r.

 

Radni tradycyjnie wysłuchali uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej, która po przeanalizowaniu, uznała projekt budżetu za zgodny z prawem i zaopiniowała go pozytywnie.

Uchwałę budżetową radni przyjęli jednogłośnie.

Budżet określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 25 417 825,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 22 935 466,98 zł, a dochody majątkowe – 2 482 358,02 zł.

Łączna zaplanowana kwota wydatków to 33 833 000,00 zł, z tego wydatki bieżące – 21 474 663,38 zł a wydatki majątkowe – 12 358 336,62 zł.

Na infrastrukturę sanitacyjną samorząd przeznaczy 8 160 548, 36 zł.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarczewie  to największy, planowany wydatek – wyniesie on 6 mln 953 tys. 373, 36 zł.

Kolejna pozycja to wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej –  1 207 175,00 zł.

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, pochłoną 100 575,90 zł.

Na drogi publiczne gminne  gmina wyda 1 265 000,00 zł.

Modernizacja dróg gminnych to wydatek 500 000,00 zł.

Na przebudowę drogi gminnej w Mysłowie przeznaczono 765 tys. zł a na ochotnicze straże pożarne – 58 988,03 zł.

Na wykonanie ogrzewania w budynku strażnicy OSP Jarczew zaplanowano – 38 988,03 zł.

Jak co roku, ważnym punktem w planie wydatków jest dział „Rodzina”. W tym roku, na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i  zagospodarowanie żłobka gminnego przewidziano 729 722,63 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochłonie 211 064,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby to dla gminy wydatek 188 992,81zł.

Zabezpieczono środki na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Grudź, Kamień, Świder, Wólka Ciechomska.

W Germanisze planowane jest wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej, a w Nowym Świecie – modernizacja schodów przy budynku świetlicy wiejskiej.

Przy świetlicy wiejskiej w Wandowie powstanie plac zabaw, a w Ksawerynowie będą kupione urządzenia na plac zabaw i siłownię zewnętrzną.

 

 

Gmina planuje dotacje w łącznej wysokości – 2 mln 187 700, 60 zł, w tym:

– na drogi powiatowe – 44 tys. 552,71 zł,

– dla biblioteki 210 tys. zł,

– dla OSP – 536 477,89 zł.

 

Na ochronę zdrowia w tym dotacje dla szpitala, zwalczanie narkomanii, zapobieganie alkoholizmowi przewidziano 85 670 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaś – 1 mln 300 tys. zł, na kulturę fizyczną – 8 000,00 zł.

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki