INFORMACJA

INFORMACJA

20 maja 2024

INFORMACJA

W związku z art. 6c ust. 3c z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie Gminy Wola Mysłowska”

W związku z powyższym wyznacza się termin od 01.06.2024 r. do 30.08.2024 r., na:

  • odwołanie przez właściciela nieruchomości niezamieszkanej oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  • złożenie przez właściciela nieruchomości niezamieszkanej oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Odwołanie oświadczenia, o którym mowa w art. 6c ust. 3c pkt 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 6c ust. 3b, są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

W oświadczeniu o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości niezamieszkanej wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

 

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki oraz obiekty produkcyjne, usługowe i handlowe (warsztaty, biura, sklepy, hotele, pensjonaty, pokoje gościnne oraz domki letniskowe).

Oświadczenie o wyłączeniu nieruchomości z systemu odbierania odpadów komunalnych

Oświadczenie o odwołaniu oświadczenia o wyłączeniu nieruchomości z systemu gminnego

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki