Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych

2 października 2020

Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje o przystąpieniu do opracowywania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W dniu 25 września 2020 r zostało podpisane Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie powołania zespołu do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Zadaniem zespołu jest:
1) Ustalenie i weryfikacja listy strategicznych problemów społecznych na podstawie opracowanego w tym zakresie raportu i ich hierarchizacja,
2) Opracowanie diagnozy problemów społecznych,
3) Określenie celów strategii,
4) Określenie strategiczne projektowanych zmian,
5) Określenie wskaźników realizacji poszczególnych działań.

Skład zespołu ma charakter otwarty i prosimy o włączenie się wszystkich osób zainteresowanych opracowaniem
ww. dokumentu. Jedną z form pozyskiwania informacji o problemach społecznych jest ankieta. Prosimy o zapoznanie się z załączoną ankietą i w miarę możliwości o wypełnienie jej i dostarczenie do Punktu Informacyjnego Urzędu Gminy w Woli Mysłowskiej do dnia 31 października br. Ankieta jest w pełni anonimowa.

 

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Wola Mysłowska

 

 1. Jakie są główne problemy społeczne mieszkańców Gminy Wola Mysłowska?
  (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Ubóstwo
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Alkoholizm
Narkomania
Przemoc w rodzinie
Problemy opiekuńczo-wychowawcze
Problemy ludzi starszych

 

 1. Czy zdaniem Pana/Pani na terenie Gminy Wola Mysłowska mieszkają rodziny ubogie? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
Znam wiele takich rodzin
Znam nieliczne takie rodziny
Tylko słyszałem/am o takich rodzinach
Nie słyszałem/am o takich rodzinach

 

 1. Jakie są według Pana/Pani przyczyny popadania w ubóstwo? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Brak pracy
Niechęć do pracy
Niepełnosprawność
Dziedziczenie ubóstwa
Uzależnienia
Brak wykształcenia
Brak wsparcia ze strony najbliższych
Wielodzietność
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………..

 

 1. Jakich problemów według Pana/Pani najczęściej doświadczają osoby niepełnosprawne? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Bariery architektoniczne
Brak akceptacji w środowisku
Problemy finansowe
Problemy natury psychologicznej
Utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych
Brak ofert pracy
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………..

 

 1. Jakie działania ułatwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu społecznym na terenie Gminy? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Większa liczba ofert pracy
Likwidacja barier architektonicznych
Zapewnienie wczesnej diagnostyki medycznej
Zapewnienie równych szans w dostępie do edukacji, kultury i sportu
Utworzenie bezpłatnego punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego
Zapewnienie większego dostępu do usług opiekuńczych
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………..

 

 1. Jakich problemów według Pana/Pani najczęściej doświadczają osoby starsze? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Brak opieki ze strony rodziny
Problemy finansowe
Samotność
Brak odpowiedniej opieki medycznej
Brak ofert spędzania czasu wolnego
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………..

 

 1. Jakie działania umożliwiłyby osobom starszym pełniejszy udział w życiu społecznym na terenie Gminy Wola Mysłowska?
  (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Profilaktyka zdrowotna dla osób starszych
Zwiększenie dostępu do opieki medycznej, rehabilitacji i pomocy społecznej
Organizowanie imprez dla seniorów
Uwrażliwianie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych
Rozszerzenie wolontariatu wobec osób starszych
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………..

 

 1. Jakie Pana/Pani zdaniem są główne powody bezrobocia w Gminie?

(proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

Trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy
Niechęć do podjęcia pracy
Brak odpowiednich kwalifikacji
Uzależnienia
Brak opieki nad dziećmi
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………..

 

 1. Jakie kroki należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych na terenie Gminy Wola Mysłowska? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Organizowanie prac społecznie użytecznych, interwencyjnych i robót publicznych
Korzystniejsze warunki do założenia własnej działalności
Zwiększania aktywności w poszukiwaniu pracy
Szkolenia dotyczące możliwości podwyższenia kwalifikacji zawodowych
Współpraca z PUP
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………..

 

 1. Czy w Pana/Pani najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy w rodzinie?

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Znam wiele takich rodzin
Znam nieliczne takie rodziny
Tylko słyszałem/am o takich rodzinach
Nie słyszałem/am o takich rodzinach

 

 1. Jakie są według Pana/Pani przyczyny przemocy domowej?
  (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Brak pracy
Zazdrość
Uzależnienia
Nieumiejętność radzenia sobie z problemami wychowawczymi
Wzorce pokoleniowe przemocy
Choroba psychiczna

 

 1. Jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy domowej?
  (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego i psychologicznego
Organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych
Leczenie uzależnień
Rozpowszechnianie informacji o instytucjach  udzielających pomocy
Uczestnictwo w grupach wsparcia
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………..
 1. Jaka jest skala problemu uzależnień na terenie Gminy?
  (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
Wysoka
Średnia
Niska
Trudno powiedzieć

 

 1. Jakie są przyczyny występowania uzależnień?
  (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Rozpad rodziny
Samotność
Stres
Niedostosowanie społeczne

 

 1. Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Gminy? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Brak pozytywnych wzorców i autorytetów
Przemoc domowa
Przemoc szkolna
Demoralizacja
Brak wsparcia i kontroli rodziców
Narkomania
Alkoholizm
Brak zorganizowanych form spędzania czasu wolnego
Niewystarczające działania świetlic szkolnych w zakresie zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży w godzinach pozalekcyjnych
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………..

 

 1. Jakie działania należy prowadzić w rodzinach zmagających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Szersza oferta spędzania czasu wolnego dla rodzin
System ulg w usługach gminnych dla rodzin wielodzietnych
Pomoc asystenta rodziny
Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla rodzin
Inne (jakie?) …………………………………………………………………………..

 

 1. Jakie według Pana/Pani instytucje działające na terenie gminy bądź obejmujące zasięgiem działania jej mieszkańców mogą w największym stopniu przyczynić się do zniwelowania lokalnych problemów społecznych?
  (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Ośrodek Pomocy Społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy Urząd Pracy
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie

 

METRYCZKA

(proszę zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole)

 

PŁEĆ:        

 • Kobieta
 • Mężczyzna

WIEK:

 • Do 18 lat
 • 19-30 lat
 • 31-60 lat
 • 61-75 lat
 • Powyżej 75 lat

WYKSZTAŁCENIE:

 • Podstawowe
 • Gimnazjalne
 • Zasadnicze zawodowe
 • Średnie
 • Wyższe

SYTUACJA ZAWODOWA:

 • Pracownik
 • Rolnik
 • Przedsiębiorca
 • Uczeń/Student
 • Bezrobotny
 • Emeryt/Rencista
 • Bierny zawodowo

 

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki