Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

16 kwietnia 2024

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • części obrębów ewidencyjnych Nowy Świat, Germanicha, Ksawerynów i Jarczew,
 • części obrębów ewidencyjnych Mysłów, Wola Mysłowska i Dychawica,
 • części obrębów ewidencyjnych Powały, Ciechomin i Lisikierz,

wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023, poz. 977 ze zm.) oraz w zawiązku z art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021, poz. 724 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wola Mysłowska:

 1. Uchwały Nr XLVI/267/2024 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów ewidencyjnych Nowy Świat, Germanicha, Ksawerynów i Jarczew,
 2. Uchwały Nr XLVI/268/2024 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów ewidencyjnych Mysłów, Wola Mysłowska i Dychawica,
 3. Uchwały Nr XLVI/269/2024 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów ewidencyjnych Powały, Ciechomin i Lisikierz.

Szczegółowy zakres i granice obszarów objętych sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierają załączniki graficzne do ww. uchwał dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://wolamyslowska.bip.lubelskie.pl/?id=2 w zakładce Prawo lokalne, Uchwały Rady Gminy.

Jednocześnie na podstawie art. 6e ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021, poz. 724 ze zm.) informuję, iż w dniu 17 kwietnia 2024 r. odbędą się spotkania otwarte dot. ww. projektów planów miejscowych:

 • o godzinie 16:00 – spotkanie w formie spotkania bezpośredniego dotyczące projektu planu obejmującego obszar części obrębów ewidencyjnych Nowy Świat, Germanicha, Ksawerynów i Jarczew,
 • o godzinie 17:00 – spotkanie w formie spotkania bezpośredniego dotyczące projektu planu obejmującego obszar części obrębów ewidencyjnych Mysłów, Wola Mysłowska i Dychawica,
 • o godzinie 18:00 – spotkanie w formie spotkania bezpośredniego dotyczące projektu planu obejmującego obszar części obrębów ewidencyjnych Powały, Ciechomin i Lisikierz,
 • o godzinie 19:00 – spotkanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość dotyczące projektu planu obejmującego obszar części obrębów ewidencyjnych Nowy Świat, Germanicha, Ksawerynów i Jarczew,
 • o godzinie 19:30 – spotkanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość dotyczące projektu planu obejmującego obszar części obrębów ewidencyjnych Mysłów, Wola Mysłowska i Dychawica,
 • o godzinie 20:00 – spotkanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość dotyczące projektu planu obejmującego obszar części obrębów ewidencyjnych Powały, Ciechomin i Lisikierz,

 

Spotkania otwarte przeprowadzane za pomocą środków porozumiewania się na odległość odbędą się pod adresem strony internetowej: https://whereby.com/emsystem.

Stosownie do art. 39 ust 1. w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów miejscowych, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 8.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2024 r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, pocztą na adres Urząd Gminy Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797 ze zm.) na adres: [email protected]  lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Wola Mysłowska (adres skrzynki: /vdm753n6ue/skrytka).

Wniosek do projektu planu miejscowego należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. poz. 2509). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wola Mysłowska.

Wójt Gminy Wola Mysłowska

Kinga Szerszeń

 

 

 1. Klauzula informacyjna:
 2. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wola Mysłowska (adres siedziby: Wójt Gminy Wola Mysłowska: Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska).
 3. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: [email protected] lub pisemnie na adres urzędu.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
 5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
 8. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 9. Dane osobowe nie będą profilowane.
 10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki